Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne

 

.

Víta Vás Základná škola Eduarda Schreibera 

v Lednických Rovniach

 

 

 

 

Milí žiaci, učitelia i rodičia,

zapojte sa do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“, ktorá sa uskutoční v termíne 19. – 30. septembra 2016. Vašou úlohou bude využiť bicykel ako ekologický a ekonomický dopravný prostriedok pri každodennom dochádzaní  za vzdelávaním do školy a podporiť tak  využívanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku.

V danom termíne po príchode do školy na bicykli sa prihlásiš u pani učiteľky Dobrodenkovej, od ktorej získaš Kartu Petra Sagana /zelená = mám voľno/, ktorá má tieto výhody:

  • kartu odovzdá p. uč. Dobrodenková žiakovi, ktorý príde v ten deň do školy na bicykli;
  • karta slúži na odmietnutie známky z odpovede z ľubovoľného predmetu;
  • každý žiak môže mať súčasne len jednu kartu;
  • po použití karty má žiak ďalší deň novú možnosť na jej získanie /iba počas trvania kampane/
  • kartu je možné použiť počas celého školského roka.

Ďalšou výhodou zapojenia sa do projektu a realizácie aktivít je, ak v danom termíne prídeš minimálne 5-krát do školy na bicykli, na konci projektu získaš jednotku od vyučujúcich telesnej a športovej výchovy.

V rámci projektu na škole vyhodnotíme a vyhlásime najlepšiu triedu, z ktorej príde najvyšší počet žiakov na bicykli.

Neváhajte a podporte zdravší životný štýl a pohyb na našej škole aj takýmto spôsobom.

Bližšie info u pani uč. Dobrodenkovej.

 

 

Naše aktivity v mesiaci september

 

V pondelok 05.09.2016 sme spoločne slávnostne otvorili nový školský rok 2016/2017. Osobitne sme privítali v základnej škole našich nových žiakov - prváčikov. Dúfame, že tento školský rok bude nielen pre nich, ale aj pre všetkých žiakov školy úspešný.

 

 

V rámci ochrany života a zdravia osôb( OZO) absolvovali žiaci druhého stupňa školy dňa 06.09.2016 teoretickú časť a nasledujúci deň 07.09.2016 i praktickú časť v teréne. Tu si svoje získané vedomosti overili i prakticky, pričom si spolu navzájom aj zasúťažili. Absolvovali rôzne druhy obväzov zranených častí tela, prenos zraneného, hod granátom na cieľ...Nesmeli chýbať ani loptové hry, najmä futbal a samozrejme opekačka.

 

 

Družstvo žiakov a žiačok školy sa dňa 27.09.2016 zapojilo do okresného kola športovej súťaže v cezpoľnom behu žiakov základných škôl. Našu školu v súťaži reprezentovali: N. Jáňová 9.A, J. Trnková 9.B, L. Výbošťok 9.B, P. Pecháček 8.B, J. Martinko 7.C Najlepšie umiestnenie z našich reprezentantov / 3. miesto / získala N. Jáňová 9.A.

 

 

 

Naše aktivity v mesiaci jún

 

 

 

Športové súťaže, turistika, vychádzka do prírody, opekačka, školský výlet. Takto rôzne oslávili žiaci jednotlivých tried školy v stredu 01.06.2016 Medzinárodný deň detí. Žiaci si pomaškrtili na sladkých balíčkoch, ktoré dostali. A teraz konkrétne...

Žiaci prvého a druhého ročníka absolvovali zaujímavé športové súťaže v areáli školy, tretici sa zúčastnili turistickej vychádzky do Dolnej Breznice, štvrtáci do Kvašova. Zašportovali si  i naši piataci v Horenickej Hôrke, cieľom žiakov 6.A triedy bolo Medné. Žiaci 6.B a 6.C navštívili krajské mesto Trenčín, Trenčiansky hrad. Trieda 7.A sa vybrala na turistickú vychádzku na Štepnickú skalu,  trieda 7.B na Slávikovú, 8.A a 8.C sa venovali športovým súťažiam na Štrkoch, 8.B sa zúčastnila výletu do Rakúska. Deviataci absolvovali turistickú vychádzku na Váh.

 

 

 

 

 

Aj žiaci školského klubu detí oslávili dňa 01.06.2016 MDD a to nezvyčajným spôsobom. Súťažili v týchto zaujímavých disciplínach: slalom s raketou a pohárom vody, prekážkový beh batoliat s plienkou, beh s knihami v batôžku na chrbte, hádzanie lopty do pohyblivého koša, prenášanie papierikov pomocou slamky na vodu, beh stonožiek, jedenie lekvárového koláča a pitie vody z pohára bez pomoci rúk. Vôbec to nebolo ľahké, no naši žiaci to s úsmevom zvládli.

 

 

 

Dňa 02.06.2016 sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnil najpočetnejší detský čitateľský maratón pod názvom "Čítajme si...2016". Je to šesť hodinový čitateľský maratón, do ktorého boli zapojení žiaci z celého Slovenska. Aj 246 našich  žiakov prispelo k prekonaniu rekordu v čítaní. Teší nás, že žiaci sa každoročne zlepšujú v čítaní a mnohí siahnu po knihe aj počas prázdnin.

 

 

V rámci školského výletu navštívili dňa 02.06.2016 žiaci 9.A triedy naše hlavné mesto Bratislavu. Zúčastnili sa prehliadky mesta vláčikom Blaváčikom, prezreli si jeho kultúrne, historické dominanty, ba dokonca sa plavili i loďou po Dunaji.

 

 

Dňa 02.06.2016 sa vybrali i  žiaci 7.A triedy na svoj školský výlet do neďalekej Českej republiky. Trieda navštívila prekrásne prostredie ZOO v Lešnej, žiaci absolvovali aj prehliadku Zámku v Lešnej.

 

Úspešní riešitelia krajského kola fyzikálnej olympiády v kategóriách A-F sa stretli dňa 03.06.2016 v kongresovej sále TSK v Trenčíne na slávnostnom vyhodnotení súťaže spojenej s odovzdávaním cien, diplomov žiakom i učiteľom, ktorí ich na súťaž pripravovali.

Našu školu tu zastupovali žiaci  M. Chudý 9.B a S. Bielik 9.A spolu s  p. učiteľkou RNDr. M. Behrovou.

 

 

"Krásavica na Dunaji" sa stala cieľom školského výletu žiakov 9.B triedy. V stredu 08.06.2016 zavítali do Bratislavy, aby bližšie spoznali naše hlavné mesto, jeho najznámejšie kultúrne, historické pamiatky. Žiaci sa zúčastnili i plavby loďou po Dunaji.

 

 

Trenčiansky hrad privítal dňa 09.06.2016 najlepších žiakov kraja, ktorí sa tu zúčastnili 20. ročníka slávnostného oceňovania žiakov titulom Talent Trenčianskeho kraja. Za vynikajúcu reprezentáciu našej školy, obce, okresu, kraja v predmetových olympiádach, vedomostných a športových súťažiach bol ocenený aj žiak našej školy Matej Chudý 9.B. Spolu s ním získala ocenenie i Mgr. Eleonóra Bezáková za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní talentovaných detí a mládeže.

 

 

"Už sme prišli z výletu, nezmokli sme, už sme tu….", takto si spievali cestou domov z výletu dňa 13.06.2016 žiaci 3.A a 3.B triedy. Naši tretiaci navštívili krajské mesto Trenčín a predovšetkým jeho rozsiahly zrenovovaný hrad, týčiaci sa na strmom vápencovom brale priamo nad mestom. Je charakteristickou dominantou nielen Trenčína, ale aj celého stredného Považia. Je národnou kultúrnou pamiatkou.

 

 

V rámci vyučovania predmetov dejepis, náboženská výchova, geografia sa žiaci 5. ročníka školy zúčastnili dňa 16.06.2016 exkurzie pútnického miesta Skalka pri TrenčíneArcheologického múzea Púchovskej kultúry v nedaľekom meste Púchov. Žiaci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, najviac ich však zaujala výstavka makiet slovenských a českých hradov a zámkov.

 

Dňa 16.06.2016 naši druháci zavítali do prekrásnej Rajeckej doliny. Navštívili mestečko Rajec, Rejeckú Lesnú, kde si pozreli výnimočný Slovenský Betlehem,  v Čičmanoch obdivovali originálne drevené domčeky.

 

 

Žiaci v našom školskom klube detí sa venujú rôznym zaujímavým aktivitám. Jednou z nich bolo i zhotovovanie makety Bratislavského hradu. A ako sa im to podarilo posúďte sami...

 

 

Vo štvrtok 30.06.2016 sme na školskom nádvorí slávnostne ukončili školský rok 2015/2016. Najlepší žiaci boli odmenení knižnou odmenou, vecnými cenami nielen za prospech, dochádzku, ale i účasť v športových, umeleckých, predmetových súťažiach a olympiádach. Naši deviataci, ktorí opúšťajú brany našej školy, sa s nami rozlúčili pekným programom. Za nás im popriali veľa úspechov v novej škole a  zaspievali, zarecitovali naši prváčikovia.

 

 

 

Naše aktivity v mesiaci máj

 

Pri príležitosti Dňa matiek nedeľné popoludnie 01.05.2016 spríjemnili všetkým rodičom žiaci našej školy spolu so svojimi kamarátmi z materskej školy, základnej umeleckej školy pekným vystúpením v Kultúrnom dome v Lednických Rovniach. Vidieť sme mohli spev, tanec, recitáciu, hru na hudobný nástroj, gymnastické prvky...

 

 

V rámci prírodno-environmentálnej oblasti výchovy zhotovovali žiaci školského klubu detí ku Dňu matiek pre svoje mamičky  srdiečka z druhotných surovín. Deň Zeme v školskom klube detí privítali zhotovením "Stromu života" z druhotných surovín. A že sa im ich práca vydarila, veď posúďte sami....

 

 

Družstvo starších žiakov školy sa dňa 03.05.2016 zúčastnilo okresného kola športovej súťaže v malom futbale žiakov. Po vzájomných zápasoch si naši chlapci v súťaži vybojovali 3. miesto.

 

 

„Odkiaľ sa toto nabralo? Toľko nádherných hlasov, toľko trilkujúcich slávikov!...Veru , nezávidíme porote...“ – ozývalo sa v kuloároch koncertnej sály ZUŠ v Púchove. Dňa 6.5.2016 sa tu konala okresná súťaž v speve ľudových piesní "Slávik Slovenska".

Vo veľmi silnej konkurencii aj naši žiaci získali pekné umiestnenia:

I.  kategória - A. Gažová 3.B - 3. miesto

II. kategória - V. Pihíková 6.C - 3. miesto

III.kategória - S. Tesařová 8.A - 3. miesto

 

 

 

Dňa 09.05.2016 zavítala medzi žiakov školského klubu detí JUDr. A. Ďurkechová z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pov. Bystrici, ktorá rozprávala žiakom na tému "Šikana medzi deťmi na škole". Žiaci pozorne počúvali jej prednášku a dozvedeli sa veľa zaujímavých vecí.

Na záver žiaci spoločne s p. vychovávateľkami urobili pokus s "Čarovným hrnčekom", prostredníctvom ktorého im ukázali ako sa hromadia ich negatívne emócie a ako sa napokon dostanú, vypenia  z hrnčeka von. Rovnako ako ich správanie.

 

 

Družstvo žiakov školy v zložení: Š. Poliaková 4.A, P. Ciesarová 4.B, R. Provazník 4.B, M. Šimo 4.B sa dňa 11.05.2016 zapojilo do okresného kola dopravnej súťaže pod názvom "Na bicykli bezpečne". Po zvládnutí teoretickej i praktickej časti súťaže naši reprezentanti obsadili 5. miesto.

 

 

Okresné kolo športovej súťaže v atletike žiakov a žiačok základných škôl sa konalo dňa 19.05.2016.  Žiaci reprezentujúci našu školu v jednotlivých súťažných atletických disciplínach získali takéto víťazné umiestnenia:

1. miesto - J. Gabriš 8.C, vrh guľou

1. miesto - M. Sabolová 8.A, hod kriketkou

1. miesto - M. Gorelka 9.A, hod kriketkou

Žiaci postupujú do krajského kola športovej súťaže.

 

2. miesto - N. Jáňová 8.A, beh na 800 m

3. miesto - J. Gabriš 8.C, hod kriketkou

3. miesto - A. Slížová 8.A, hod kriketkou

3. miesto - P. Pecháček 8.B, beh na 60 m

3. miesto - N. Jáňová 8.A, beh na 60 m

 

 

Keďže spolupráca „rodič – škola“ nie je v našej základnej škole pojem neznámy, dňa 25.05. 2016 prišiel p. Jaroslav Gažo - včelár, porozprávať o živote včiel, ich produktoch a veľkom význame pre našu prírodu, pre ľudstvo. Prednášky sa zúčastnili žiaci 2.- 4. ročníka. Pán Gažo pútavo rozprával o histórii včelárstva a stavbe tela včiel, zložení úľu a o svojej celoročnej práci. Žiaci si pozreli ukážky rámčekov, medových plastov, včelích produktov, zaujali ich rôzne včelárske potreby a pomôcky. Mali možnosť vyskúšať si aj včelárske oblečenie. Na záver si pozreli skutočný úľ.

Žiaci sa dozvedeli  nielen zaujímavosti o včelách, ako sa o ne starať, prečo sú dôležité, ale aj to, čo včely ohrozuje a ako im môžeme pomôcť.

 

 

 

Piatok 27.05.2016 spríjemnili mladším žiakom školy, ale aj kamarátom z materskej škôlky pekným koncetom žiaci zo Základnej umeleckej školy v Lednických Rovniach. V pripravenom vystúpení predviedli svoj talent v hre na rôzne hudobné nástroje (napr. flaute, akordeóne, trúbke, violončele...).

 

 

V rámci ochrany života a zdravia osôb žiaci školy v dňoch 30.- 31.05.2016 získali teoretické vedomosti o tom, ako sa správať, ochrániť seba, svoje zdravie v nepredvídateľných život ohrozujúcich situáciách. Zúčastnili sa evakuácie z budov školy v prípade vyhlásenia poplachu varovným signálom. Osvojené poznatky si žiaci potom prakticky precvičili v teréne.

 

 

 

 

Dňa 31.05.2016 sme sa zúčastnili krajského kola športovej súťaže v atletika žiakov základných škôl, kde sme sa prebojovali z okresného kola. Naši žiaci získali v súťaži takéto umiestnenie:

J. Gabriš 8.C - 4. miesto, vrh guľou

M. Gabriš 9.A - 10. miesto, hod kriketkou

M. Sabolová 8.A - 10. miesto, hod kriketkou

 

 

 

Naše aktivity v mesiaci apríl

 

Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do regionálneho kola výtvarnej súťaže "VESMÍR OČAMI DETÍ".

Porota v tomto ročníku súťaže hodnotila spolu 445 výtvarných prác  /127 – Pov. Bystrica, 173 – Púchov, 145 – Ilava/.  V súťaži sa nám veľmi darilo, pretože v II. kategórii  /I. stupeň ZŠ/ za okres Púchov naši žiaci získali päť víťazných miest. Prví traja ocenení žiaci zároveň postupujú do celoslovenského kola tejto výtvarnej súťaže.                                                                                                                                  

Výsledné umiestnenie žiakov:

1. miesto - T. Teplan 1.A

2. miesto - T. Chutková 3.B

3. miesto -T. Chudadová 1.A

4. miesto - N. Bučková 3.B

5. miesto - I. Sitárová 1.A

 

V 65. ročníku okresného kola matematickej olympiády, ktorý sa konal dňa 05.04.2016 mala svojich zástupcov aj naša škola.

Naši žiaci dosiahli v súťaži takéto výsledky:

kategória žiakov 8. ročníka

1. miesto - P. Karas 8.A , L. Bieliková 8.A

6. miestoJ. Berky

kategória žiakov 7. ročníka 

4. miesto - T. Tenzer 7.B

 

Dňa 05.04.2016 sa uskutočnila v našej škole v 9. B  beseda s rehoľnou sestrou z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Sestra Žofia tento rok oslávi 20 rokov od vstupu do rehole. Pôsobí vo Vrícku pri Martine. Kongregácia bola založená Matkou Alfonzou Máriou a jej službou je starostlivosť o chudobných a chorých, vyučovanie náboženstva v školách, starostlivosť o ľudí bez domova. Sestra Žofia odpovedala na otázky žiakov, ktorí boli zvedaví prečo má čierny habit, prečo má druhé meno, aká je náplň ich rehole, kedy a prečo sa rozhodla vstúpiť do rehole.

 

Ako chutia vitamíny sa presvedčili deti v školskom klube pri našej základnej škole. Pod dohľadom p. vychovávateliek dňa 07.04.2016 pracovali ako včielky na príprave ovocného šalátu. Nakoniec si všetci zaželali Dobrú chuť! Šalát im chutil, pretože si ho pripravili sami.

 

 

 

Dňa 13.04.2016 sa družstvo starších žiakov školy zúčastnilo predkola športovej súťaže v malom futbale. Na domácej pôde si naši chlapci vybojovali 1. miesto a postup do vyššieho kola súťaže.

 

 

Zápis žiakov do 1. ročníka pre nasledujúci školský rok 2016/2017 sa v našej škole uskutočnil v dňoch 13.-14.04.2016. Budúci prváčikovia nám ukázali, čo všetko sa v škôlke i rodine naučili, čo už vedia, porozprávali nám ako veľmi sa tešia do základnej školy.

 

Dňa 18.04.2016 sa družstvo starších žiačok školy zapojilo do obvodného kola súťaže v malom futbale. Po vzájomnom športovom zápolení sa naše dievčatá umiestnili vo svojej kategórii na 2. mieste.

 

 

Každoročne sa v mesiaci apríl koná na našej škole školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. V tomto šk. roku je to už 26. ročník súťaže  v interpretácii slovenskej ľudovej piesne. Víťazi triednych kôl postúpili do školského kola a porota to dňa 19.04.2016 nemala vôbec ľahké, pretože naši žiaci majú naozaj talent.

Nakoniec porota rozhodla nasledovne:

I. kateg.: 1. Alexandra Gažová 3.B

               2. Tímea Chutková 3.B

               3. Vanessa Balážová 3.A

                   Damián Drahuta  1.B
 

II. kateg.:    1. Vanessa Pihíková 6.C

                   2. Simona Horevajová 5.B

                       Ema Ivanišová 4.B

                   3. Viktória Teplanská 5.A
 

III. kateg.:  1. Soňa Tesařová 8.A

                  2. Simona Balážová 8.B

                  3. Simona Halásová 8.A 
 

 Do okresného kola súťaže postupujú víťazi jednotlivých kategórii.

 

 

 

V dňoch 20.- 27.04.2016 navštívili žiaci našej školy svojich kamarátov v  partnerskej škole v meste Schweinfurt v Nemecku. Počas tohto výmenného pobytu sa zdokonalili v komunikácii v anglickom a nemeckom jazyku, spoznali nových priateľov, ich rodiny, zoznámili sa s partnerskou školou, mestom Schweinfurt, jeho okolím, absolvovali rôzne výlety, súťaže.... Prežili nezabudnuteľný týždeň plný nových zážitkov.

 

 

V rámci "Dňa Zeme" v piatok  22.04.2016 sa žiaci našej školy rozhodli urobiť niečo užitočné pre životné prostredie, okolitú prírodu. Zapojili sme sa všetci do čistenia miestneho parku, jednotlivých častí, ulíc našej obce. Pomohli sme tak aspoň kvapkou  našej Zemi a urobili pre ňu niečo zmysluplné.

 

 

 

Zaujímavú astronomickú prednášku o Vesmíre spojenú s pozorovaním Slnka astronomickým ďalekohľadom absolvovali žiaci 6. ročníka školy dňa 22.04.2016 s  členom Púchovského eko-astro klubu p. Mariánom Rečičárom.

 

 

Posledné aprílové dni 24.- 29.04.2016  žiaci 4. ročníka našej školy strávili pobytom v škole v prírode, konkrétne v rekreačnom zariadení Prašník - Dúbrava. Prežili tu neopakovateľný školský týždeň obklopený prekrásnou okolitou prírodou myjavských kopaníc. Spoznali blízke okolie, navštívili najznámejšie kultúrne, historické, prírodné pamiatky....

 

 

Dňa 27.04.2016 sme sa zúčastnili  okresného kola šporotvo - brannej súťaže pod názvom "Mladý záchranár civilnej obrany ".

Družstvo "A"  školy v  zložení: M. Mikula 9.A, D. Drahutová 9.A, S. Pastorek 8.A, J. Trnková 8.B si v Dolnej Marikovej vybojovalo 4. miesto.

Družstvo "B" školy v zložení: T. Pilný 8.B, G. Špániková 7.A, L. Geregová 7.A, A. Pilný 7.A sa v súťaži umiestnilo na 8. mieste.

 

 

20. ročník Beh oslobodenia obce Lednické Rovne sa konal v piatok 29.04.2016 v športovom areáli našej základnej školy. Zúčastnili sa ho bežci z okolitých základných, stredných škôl, muži, ženy i veteráni. Spolu súťažili pretekári v trinástich kategóriách. Víťazi získali z rúk starostu obce Mgr. Mariána Horečného a riaditeľky školy Mgr. Ľuby Potočnej krásne poháre a diplomy, ktoré im budú „Beh“ pripomínať.

Celkové vyhodnotenie súťaže nájdete v spodnej časti webovej stránky v priloženom súbore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Vyhodnotenie Behu oslobodenia obce Lednické Rovne 2016

 

Školský rok 2015/2016
21       tried
398     žiakov
32       pedagogických zamestnancov
12       nepedagogických zamestnancov


 


upresniť

dnes je: 28.9.2016

meniny má: Václav

podrobný kalendár

Jedálny lístok
26.-30.09.2016

Súbor na stiahnutie Jedálny lístok.xls Jedálny lístok.xls (29 kB)

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
02.09.2016
14.11.2016
25.01.2017
10.04.2017
26.06.2017
30.06.2017Jesenné
28.10.2016-31.10.2016
Vianočné
23.12.2016-05.01.2017
Polročné
03.02.2017
Jarné
27.02.2017-03.03.2017
Veľkonočné
13.04.2017-18.04.2017
Letné
03.07.2017-31.08.2017

Záujmové krúžky začali pracovať od 1.10.2015

Zber druhotných surovín

prebieha celý školský rok
-papier


1321412

Úvodná stránka