Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Čo škola ponúka

 

V rámci školského vzdelávacieho programu škola ponúka:

 

- voliteľný predmet v 7. - 9.  ročníku - práca s materiálom

- posilnenie predmetov v 1. - 9. ročníku - slovenský jazyk a literatúra, matematika,  cudzí jazyk,

  informatika

- prácu v záujmových krúžkoch podľa požiadaviek žiakov

- prezentáciu talentovaných žiakov účasťou na všetkých športových, záujmovo-umeleckých

  súťažiach a predmetových olympiádach

 

- aktivity a spoluprácu školského špeciálneho pedagóga

- aktivity a spoluprácu výchovného poradcu

- školský klub detí

- stravovanie v školskej jedálni

- aktivity na projektoch

- aktivity koordinátora protidrogovej prevencie

- viruálnu žiacku knižnicu, školskú knižnicu s knižničným softvérom

- prezentáciu činnosti školy prostredníctvom webového sídla školy -www.zsledrovne.sk 

- elektronickú žiacku knižku

- výučbu modernými vyučovacími metódami a prostriedkami

- slovné hodnotenie výchovných predmetov na I. stupni

- overenie vedomostí testovacím zariadením

- aktivity a spoluprácu s partnerskou školou v Nemecku

- spoluprácu so základnou umeleckou školou

- aktivity k ochrane zdravia, osobnostného a sociálneho rozvoja, envinromentálnej výchovy
 


 

Škola má:

- vlastné logo školy, vlajku, hymnu, motto

-100% plne kvalifikovaný pedagogický zbor

- odborné učebne chémie, fyziky, informatiky, techniky, telesnej a športovej výchovy,

  videomiestnosť, jazykové laboratórium, hlasovaciu miestnosť, školskú knižnicu, učiteľskú

  knižnicu,  učebne s interaktívnymi tabuľami, učebňu hudobnej výchovy, učebňu sveta práce

- všetky učebne pavilónu "A", "B"  vybavené informačno-komunikačnými technológiami,

  internetom   a keramickými tabuľami

- športový areál s viacúčelovým športovým ihriskom

- samostatne vyčlenené priestory na činnosť školského klubu detí, výchovného poradcu,

  školského špeciálneho pedagóga
 


Škola organizuje:

- výlety, exkurzie

- školu v prírode

- lyžiarsky a  plavecký kurz

- kurz dopravnej výchovy

- výstavy žiackych prác

- návštevy výchovných koncertov

- športovo-kultúrno-spoločenské akcie

- besedy

- Deň otvorených dverí

- karneval

- Deň matiek

- Beh oslobodenia obce

- Deň Zeme

- Mikuláša

  a ďalšie podujatia

 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Jedálny lístok
16.09. -20.09.2019

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
30.08.2019
18.11.2019
27.01.2020
20.04.2020
25.06.2020
01.07.2020
31.08.2020


Jesenné
30.10.2019-31.10.2019
Vianočné
23.12.2019-07.01.2020
Polročné
03.02.2020
Jarné
24.02.2020-28.02.2020
Veľkonočné
09.04.2020-14.04.2020
Letné
01.07.2020-31.08.2020

Záujmové krúžky začali pracovať od 01.10.2019

ÚvodÚvodná stránka