Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne

Organizácia školského roka 2018/2019

 


Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019  a končí sa 28. júna 2019.

 

 Prázdniny 

   Posledný deň

 vyučovania pred 

      začiatkom

       prázdnin      

 

    Termín prázdnin

                               

                  Začiatok

              vyučovania po

                prázdninách

 jesenné

 30.október 2018

(utorok)

 31.október -

2.november 2018

5.november 2018

(pondelok) 

 vianočné

 21.december 2018

(piatok)

27.december 2018 -

7. január 2019

8.január 2019

(utorok)

 polročné

 31.január 2019

(štvrtok)

1.február 2019

(piatok)

4.február 2019

(pondelok)

         jarné         

 

 

 

 Banskobystrický,

Trenčiansky,

Žilinský kraj

 1.marec 2019

(piatok)

 4. marec -     

8.marec  2019

   11.marec  2019

                 (pondelok)               

 Bratisalvský,

Nitrianský,

Trnavský kraj

 22.február 2019

(piatok)

25.február -

1.marec 2019

 4.marec 2019

(pondelok)

Košický,

Prešovský kraj

 15.február 2019

(piatok)

18.február -

22.február 2019

 25.február 2019

(pondelok)

 veľkonočné

 17.apríl 2019

(streda)

18.apríl -

23.apríl 2019

24.apríl 2019

(streda)

 letné

 28.jún 2019

(piatok)

 1. júl - 31.august 2019

 2.september 2019

(pondelok)

 
Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

 

Harmonogram vyučovania a prestávok :

 

               07.40  -   08.25     1.vyučovacia hodina                       

                                                                                  1.prestávka – 05 minút

               08.30  -   09.15     2.vyučovacia hodina

                                                                                  2.prestávka – 15 minút

               09.30  -  10.15      3.vyučovacia hodina

                                                                                  3.prestávka – 10 minút

               10.25  -  11.10     4.vyučovacia hodina

                                                                                  4.prestávka – 10 minút

               11.20  -  12.05     5.vyučovacia hodina

                                                                                  5.prestávka – 05 minút

               12.10  -  12.55     6.vyučovacia hodina

                                                                                  6.prestávka – 35 minút

 


                        Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania

 


1. Ak dôjde v priebehu obdobia školského vyučovania k nepredvídanej udalosti, a to najmä živelnej pohrome, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závažným udalostiam, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, môže minister školstva Slovenskej republiky mimoriadne prerušiť obdobie vyučovania v školách a prevádzku školských zariadení na nevyhnutné obdobie.
2. O mimoriadnom prerušení obdobia školského vyučovania a prevádzky v školských zariadeniach informuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v hromadných oznamovacích prostriedkoch.
3. O spôsobe náhrady zameškaného vzdelávania počas obdobia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania rozhodne riaditeľ školy, zameškané vzdelávanie sa nahradí v čase školských prázdnin, príp. v dňoch pracovného pokoja.

 

 

V Y H L Á Š K A
Ministerstva školstva Slovenskej republiky


z 3. júna 2009


o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách

 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
                                                      

                                                               § 1
Táto vyhláška upravuje termíny školských prázdnin v období školského vyučovania a ďalšie podrobnosti o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách (ďalej len „škola“).
                                                      

                                                               § 2
(1) Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie“) sa začína 2. septembra a končí sa 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka; člení sa na prvý polrok a druhý polrok. Prvý polrok sa začína 2. septembra a končí sa 31.januára nasledujúceho kalendárneho roka. Druhý polrok sa začína 1. februára a končí sa 30. júna.
(2) Ak 2. september pripadne na piatok, sobotu alebo nedeľu, vyučovanie sa začína až v nasledujúci pondelok. Ak 30. jún pripadne na sobotu, nedeľu alebo pondelok, vyučovanie sa končí už v predchádzajúci piatok.
(3) Ak sa odborná prax alebo umelecká prax vykonáva v období školských prázdnin podľa § 43 ods. 6 zákona, končí sa vyučovanie v poslednom mesiaci druhého polroka v skoršom termíne ako 30. júna; termín ukončenia vyučovania určí riaditeľ školy, pričom môže vyučovanie skrátiť najviac o taký počet vyučovacích dní, ktorý zodpovedá počtu dní odbornej praxe alebo umeleckej praxe vykonávanej v období školských prázdnin.
(4) V treťom ročníku zdravotníckych študijných odborov pripravujúcich žiakov na výkon zdravotníckeho povolania a v prvom ročníku pomaturitného kvalifikačného štúdia zdravotníckych študijných odborov pripravujúcich žiakov na výkon zdravotníckeho povolania sa vyučovanie v druhom polroku končí v piatok pred
nástupom na povinnú štvortýždňovú odbornú prax, ktorá sa začína v prvý pondelok po 30. máji.

(5) V sobotu a v dňoch pracovného pokoja sa na školách nevyučuje. Ak sa v období vyučovania presúvajú pracovné dni,1) vzťahuje sa táto organizačná zmena aj na vyučovacie dni na školách.
(6) V posledný vyučovací deň každého polroka sa vydáva žiakom vysvedčenie. V posledných ročníkoch vzdelávacích programov stredných škôl sa žiakom vydáva vysvedčenie v poslednom vyučovacom dni pred začiatkom záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky.

 
                                                               § 3
(1) Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny, jarné prázdniny, veľkonočné prázdniny a letné prázdniny.
(2) Jesenné prázdniny trvajú dva dni spravidla na konci mesiaca október.
(3) Vianočné prázdniny trvajú od 23. decembra do 7. januára nasledujúceho kalendárneho roka vrátane. Ak pripadne 23. december na utorok, začínajú sa vianočné prázdniny už v pondelok.
(4) Polročné prázdniny trvajú jeden deň po skončení prvého polroka, a to v nadväznosti na najbližšiu sobotu a nedeľu.
(5) Jarné prázdniny trvajú týždeň, spravidla v čase od druhej polovice februára do prvej polovice marca tak, aby neboli v tom istom termíne na celom území Slovenskej republiky.
(6) Veľkonočné prázdniny trvajú dva dni. Začínajú sa vo štvrtok, ktorý predchádza Veľkonočnému pondelku, a končia sa v nasledujúci utorok.
(7) Letné prázdniny trvajú od skončenia vyučovania v druhom polroku do začiatku vyučovania v novom školskom roku.
(8) Ak dôjde v období vyučovania k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, energetickej kríze, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závažným udalostiam, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, môže minister školstva Slovenskej republiky mimoriadne prerušiť alebo zmeniť obdobie vyučovania v školách a prevádzku školských zariadení na nevyhnutný čas.
(9) O mimoriadnom prerušení alebo zmene vyučovania podľa odseku 8 informuje ministerstvo školstva verejnosť prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
(10) Poskytnúť voľno podľa § 150 ods. 5 zákona možno z organizačných dôvodov alebo prevádzkových dôvodov len so súhlasom orgánu miestnej štátnej správy v školstve. Ak ide o cirkevnú školu, považuje sa za závažný dôvod umožňujúci poskytnúť voľno podľa § 150 ods. 5 zákona aj významný cirkevný sviatok.


                                                               § 4
V období školských prázdnin a počas dní voľna riaditeľ školy a riaditeľ školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia podľa § 113 písm. a) až c) zákona môžu zabezpečiť v spolupráci so zriaďovateľom podľa druhu školy a miestnych podmienok prevádzku školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia v časemimo vyučovania vrátane pedagogického dozoru; v spolupráci so zriaďovateľom a s riaditeľom alebo vedúcim zariadenia školského stravovania môžu zabezpečiť prevádzku školskej jedálne2) okrem dní voľna poskytnutých z dôvodu epidémie alebo pandémie.


                                                                § 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. júna 2009.


 


upresniť

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

podrobný kalendár

Jedálny lístok
17.06. -21.06.2019

Súbor na stiahnutie Jedály lístok..pdf (49.1 kB)

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
03.09.2018
19.11.2018
28.01.2019
15.04.2019
24.06.2019
01.07.2019Jesenné
31.10.2018-02.11.2018
Vianočné
27.12.2018-07.01.2019
Polročné
01.02.2019
Jarné
04.03.2019-08.03.2019
Veľkonočné
18.04.2019-23.04.2019
Letné
01.07.2019-31.08.2019

Prázdniny 2018-2019 Prázdniny 2018-2019.doc (41 kB)
Prázdniny 2018-2019 Prázdniny 2018-2019.pdf (92.7 kB)

Záujmové krúžky začali pracovať od 01.10.2018

Súbor na stiahnutie Krúžky 2018-2019.doc (70 kB)
Súbor na stiahnutie Krúžky 2018-2019.pdf (123.7 kB)

1795214

Úvodná stránka