Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školský klub detíVychovávateľka ŠKD:

1.oddelenie - Bc. Marcela Juríčková

2.oddelenie - Mariana Wohlschlágerová

3.oddelenie - Bc. Barbora Danihelová


Prevádzka- od 11.15 do 15.30 hŠkolský poriadok školského klubu detí
Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na ZŠ nenáročnú činnosť podľa školského výchovného programu zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.


I.Riadenie a organizácia školského klubu detí

1. Školský klub detí (ďalej len ŠKD) riadi riaditeľ školy a ním poverená zástupkyňa pre I. stupeň.

2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonáva kvalifikovaná vychovávateľka ŠKD.

3. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku.

4. V jednom oddelení ŠKD môže byť zapísaných najviac 25 trvalo dochádzajúcich žiakov.

5. ŠKD sa riadi vypracovaným a schváleným školským výchovným programom.


II. Prevádzka ŠKD

1. ŠKD je v prevádzke počas školského vyučovania v dobe od 11.15 hod. do 15.30 hod.

2. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je nasledovný:

11.15 – 12.15 príchod do ŠKD

12.15 – 13.00 obed, oddychovo-rekreačná činnosť

13.00 – 15.30 pobyt na školskom dvore, vychádzky, aktivity podľa školského výchovného programu


III. Zaraďovanie žiakov

1. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na 1 školský rok, na základe písomnej žiadosti podanej zákonným zástupcom žiaka.

2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.

3. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.

4. Žiaci sa zaraďujú do oddelení podľa veku.


IV. Dochádzka žiakov

1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na žiadosti. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.

2. Aby sa nenarušovala výchovno-vzdelávacia činnosť, žiak môže byť, ak to nie je v žiadosti uvedené, z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov po obede. Inak až v čase od 15.00 hod. do 15.30 hod.

3. Žiak, ktorý neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 za sebou nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci, sa vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov.


V. Výchovno-vzdelávacia činnosť

1. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktoré sa uskutočňujú v oddeleniach ŠKD.

2. Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého alebo dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje žiakom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy.

3. V oblasti rekreačného charakteru - vychádzkami, výletmi, športom a cvičením sa umožňuje žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný a psychický rozvoj žiakov.

4. Po dohode s rodičmi žiakov sa venuje náležitá pozornosť príprave na vyučovanie.

5. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov vypracujú úlohy, opakujú učivo, nevyrušujú ostatných.

6. V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.

7. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie žiakov. Žiaci prichádzajú do jedálne pod dozorom vychovávateliek, slušne sa správajú a správne stolujú. Stravné lístky zabezpečujú rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne.

8. Vychovávateľky učia žiakov postupom pri stravovaní, hygienickým návykom a žiakom 1.ročníka pomôžu pri obsluhe v školskej jedálni.

9. Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa využívajú aj špeciálne učebne, dielne, telocvične, ihriská a iné objekty školy.


VI. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov

1. Za bezpečnosť žiakov počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľ.

2. Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľ prípadne vyučujúci poslednej vyučovacej hodiny.

3. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ povinný poučiť žiakov o bezpečnosti.

4. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo jeho zástupca vyšší počet pedagogických zamestnancov alebo nižší počet žiakov.

5. V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, zapíše ho do knihy úrazov, prípadne napíše záznam o úraze.

6. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.

7. Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky.

8. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľ až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.

9. Ak zistí vychovávateľ u žiaka zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom rodičov.


VII. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

• Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je stanovený všeobecne záväzným nariadením obce č.3/2016 schváleným uznesením č.16/2016-D/5 a to 3,30 € mesačne na jedného žiaka.

• Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca žiaka do 15-teho dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne školy .

• Príspevok je možné znížiť alebo odpustiť na základe rozhodnutia zriaďovateľa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa po predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

• Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku predkladá zákonný zástupca riaditeľovi školského zariadenia. Riaditeľ školského zariadenia predkladá žiadosť bezodkladne najneskôr do 3 dní odo dňa jej doručenia zriaďovateľovi.


V ŠKD sa vedie táto dokumentácia:

• školský výchovný program,
• žiadosť o prijatie do ŠKD,
• prehľad výchovno-vzdelávacej činnosti,
• rozvrh výchovnej činnosti,
• denník školského klubu detí,
• prehľad platieb za pobyt žiaka v ŠKD,
• školský poriadok školského klubu detí.
 

 

 

 

 


 

       

 

      

 

     

Práce žiakov školského klubu detí

    

  


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Jedálny lístok
16.09. -20.09.2019

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
30.08.2019
18.11.2019
27.01.2020
20.04.2020
25.06.2020
01.07.2020
31.08.2020


Jesenné
30.10.2019-31.10.2019
Vianočné
23.12.2019-07.01.2020
Polročné
03.02.2020
Jarné
24.02.2020-28.02.2020
Veľkonočné
09.04.2020-14.04.2020
Letné
01.07.2020-31.08.2020

Záujmové krúžky začali pracovať od 01.10.2019

ÚvodÚvodná stránka