Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výchovný poradca

Mgr. Gabriela Maleková

 

Rozmiestnenia žiakov 9. ročníka v šk.roku 2018/ 2019 na stredných školách

 

Počet žiakov v 9. ročníku:   54

Počet žiakov končiacich v nižšom ako 9.ročníku:   2

 

 

Gymnázium 9

Gymnázium  Púchov 8

Gymnázium Trenčín 1

 

Stredné priemyselné školy 3

SPŠ Dubnica nad Váhom 3

 

Akadémie 10

Obchodná akadémia P. Bystrica 2

Hotelová akadémia Púchov 6

Dopravná akadémia Trenčín 2

 

Stredné odborné školy 30

SOŠ Dubnica nad Váhom 1

SOŠ strojnícka P. Bystrica 2

SOŠ Ivana Krasku Púchov 14

SOŠ Pruské  5

SOŠ letecko-technická Trenčín 1

SOŠ stavebná Žilina 1

SOŠ pedagogická Bratislava 1

SOŠ obchodu a služieb 4

SOŠ sklárska Púchov 1

 

Stredné zdravotnícke školy 2

SZŠ Trenčín 1

SZŠ P. Bystrica 1

 

Konzervatórium 1

Konzervatórium Žilina 1

 

Stredná umelecká škola 1

Stredná umelecká škola 1

 

 

                           Poradensko-konzultačný deň:  

štvrtok od 7.00 – 15.00 h, 1. poschodie, pavilón "A 


 

PRIJÍMACIE KONANIE  - ŠKOLY S TALENTOVOU SKÚŠKOU

Riaditeľ SŠ zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na odbory, ktoré 

vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
 

Termín: do 1. 2. 2020

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na odbory, ktoré vyžadujú overenie  

špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
 

Termín: do 20. 2. 2020

ZŠ odošle prihlášky na SŠ s talentovou skúškou.
 

Termín: do 28. 2. 2020

Talentové skúšky budú 15. marec – 30. apríl 2020

 

PRIJÍMACIE KONANIE - ŠKOLY BEZ TALENTOVEJ SKÚŠKY

 

Riaditelia SŠ zverejnia kritéria na prijímacie pohovory.

Termín: do 31. 3. 2020

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné
odbory.

Termín: do 10. 4. 2020 a prevezme si zápisný lístok.

ZŠ odošle prihlášky žiakov 9. roč. a žiakov končiacich v nižších ročníkoch na stredné
školy ( vrátane osemročných gymnázií).

Termín: do 20. 4. 2020


1. k o l o  p r i j í m a c í c h  s k ú š o k  11. máj  a 14. máj 2020
 
2. k o l o  p r i j í m a c í c h  s k ú š o k  16.  jún 2020

 

TESTOVANIE 9 - 2020    

Termín: 01. 04. 2020 ( streda)
 

 

Zoznam stredných škôl nájdete na webovej stránke Školského výpočtového strediska Liptovský Mikuláš  www.svslm.sk, www.svsmi.sk, www.stredneskoly.sk

 

TESTOVANIE 5 - 2019   

Termín: 20. 11. 2019 (streda)

 

  Zákon č. 245/2008 Z.z.   Školský zákon

T r e t í o d d i e l
Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách

§ 62
Predpoklady prijatia na vzdelávanie

(1) Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.
(2) Do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách alebo osemročného vzdelávacieho programu v konzervatóriu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a úspešne ukončil piaty ročník základnej školy v príslušnom školskom roku a splnil podmienky prijímacieho konania, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.
(4) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne.
(5) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.
(6) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.

§ 63
Prihlášky na vzdelávanie

(1) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive schválenom ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku podľa § 66 ods. 7.
(2) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; do 10. apríla na ostatné odbory vzdelávania. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu
a) do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
b) do 20. apríla na ostatné odbory vzdelávania.
(4) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. (5) Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:
a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,
b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.
(6) Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.


Organizácia prijímacieho konania
§ 64

(1) Predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach, určí ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva s prihliadnutím na návrhy riaditeľov stredných škôl tak, aby boli pre jednotlivé odbory vzdelávania rovnaké; zverejnia ich do 15. októbra.
(2) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy predloží najneskôr do 30. júna návrh na počet tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku zriaďovateľovi školy.
(3) Zriaďovateľ rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie do 15. septembra, ak záujem žiakov výrazne prevyšuje určený počet tried, upraví zriaďovateľ počet tried prvého ročníka, s výnimkou počtu tried gymnázií s osemročným vzdelávacím programom, do začiatku termínu konania prijímacích skúšok.

§ 65
(1) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa určí počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok. Tieto údaje zverejní
a) do 1. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
b) do 31. marca na ostatné odbory vzdelávania.
(2) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole. Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania podľa § 66 ods. 6. Riaditeľ strednej školy je povinný tieto podmienky zverejniť najneskôr v termíne podľa odseku 1; pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie.
(3) Riaditeľ strednej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4) Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky; toto sa nevzťahuje na školu so vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
(5) Kritériá podľa odsekov 3 a 4 oznámi riaditeľ školy najneskôr v termíne podľa odseku 1.
(6) Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky podľa odseku 3 alebo 4 najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.
(7) Do odborov vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sa prijímajú uchádzači po ich overení; na tanečné konzervatórium a gymnázium so zameraním na telesnú výchovu aj po overení zdravotnej spôsobilosti.
(8) Do osemročného vzdelávacieho programu študijného odboru v gymnáziu možno prijať uchádzača len do prvého ročníka. Ustanovenia tohto zákona o prijímaní žiakov do vyšších ročníkov stredných škôl sa na osemročné vzdelávacie programy gymnázií nevzťahujú.


§ 66
Prijímacia skúška

(1) Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov podľa 64 ods. 1 alebo z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania, prípadne z oboch týchto častí.
(4) Ak sa žiak základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským prihlási na strednú školu s vyučovacím jazykom národnostných menšín, koná prijímaciu skúšku podľa odseku 1. Z ďalšieho predmetu koná žiak prijímaciu skúšku v jazyku, v akom si ho na základnej škole osvojoval, ak zákonný zástupca žiaka túto požiadavku uvedie v prihláške na štúdium na strednej škole.
(5) Ak na prijatie uchádzača treba overiť špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie, riaditeľ strednej školy určí na toto overenie termín v čase od 25. marca do 15. apríla.
(6) Prijímacie skúšky do stredných škôl okrem skúšok podľa odseku 5 sa konajú v dvoch termínoch v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v utorok a v druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v piatok. Ak termín konania prijímacích skúšok pripadne na deň pracovného pokoja, termín konania prijímacej skúšky sa posúva na nasledujúci pracovný deň.
(7) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu.
(8) Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.
(9) Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.
(10) Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.


Rozhodovanie o prijatí
§ 67

(1) O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne35) riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania. Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov riaditeľ zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán.
(2) Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.
(3) Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania.
(4) Riaditeľ strednej školy rozhoduje o prijatí uchádzača, ktorý sa bude pripravovať pre fyzickú osobu alebo pre právnickú osobu, po dohode s touto fyzickou osobou alebo s právnickou osobou.
(5) Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov základných škôl.


§ 68
(1) Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky podľa § 66 ods. 5 a 7, pri ostatných prijímacích skúškach podľa § 66 ods. 6 do troch pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom11) zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.
(2) Riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr v lehote podľa odseku 1.
(3) Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola; základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.
(4) Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľa cirkevnej strednej školy alebo riaditeľa súkromnej strednej školy môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(5) Riaditeľ strednej školy umožní na základe žiadosti nazrieť do písomných alebo iných prác uchádzača uchádzačovi, jeho zákonnému zástupcovi alebo pedagogickému zamestnancovi, ktorý vzdelával uchádzača v predmete prijímacej skúšky na základnej škole.

 

S účinnosťou od 1. septembra 2014 zákonom č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č.324/2012 Z. z.“), sú zavedené ďalšie predpoklady pre prijatie žiaka do prvého ročníka študijných odborov stredných škôl. Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách a do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho štúdia je to priemerný prospech do 2,0 z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základnej školy na konci druhého polroku štúdia predposledného ročníka štúdia a na konci prvého polroku posledného ročníka štúdia na základnej škole. Do študijných odborov stredných odborných škôl je to priemerný prospech do 2,75 z tých istých predmetov. Do priemeru sa nezapočítava priemer z vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Zároveň sa zavádza požiadavka na splnenie tejto podmienky priemerného prospechu i na konci druhého polroku posledného ročníka štúdia. Uvedené predpoklady pre prijatie sa nevzťahujú na prijatie žiakov do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu gymnázia, do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu konzervatória a do prvého ročníka šesťročného vzdelávacieho programu vyššieho odborného vzdelávania v konzervatóriu.

S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zavádzajú povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 
 

 

 


 

 

 

Adresa Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Púchove:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
Námestie slobody 1657/13
020 01 Púchov
Riaditeľka: Mgr. Iveta Smahová
Tel. číslo: 042/4632849

Adresa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Štefánikova 820
020 61 Púchov
Tel. číslo: 042/4602147

Praktický lekár pre deti a dorast:
MUDr. Marcela Fúzaková MUDr. Jozef Talafa
Súhradka Súhradka
020 61 Lednické Rovne 020 61 Lednické Rovne
Tel. číslo: 042/4693532 Tel. číslo: 042/4693589

 

 

Linka detskej istoty:
Poradňa online formou chatu je obvykle pripravená každý deň, vrátane víkendov a sviatkov od 17.00 do 21.00 hodiny na stránke www.pokec.sk

Ak sa nám z dôvodu vyťaženosti konzultantov nepodarí túto službu obsadiť, nájdete vždy pomoc na tel. čísle 0800 500 500!
Na bezplatné číslo telefónu 0800 500 500 môže zavolať každý kto potrebuje pomoc alebo chce pomôcť !


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Jedálny lístok
16.09. -20.09.2019

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY
30.08.2019
18.11.2019
27.01.2020
20.04.2020
25.06.2020
01.07.2020
31.08.2020


Jesenné
30.10.2019-31.10.2019
Vianočné
23.12.2019-07.01.2020
Polročné
03.02.2020
Jarné
24.02.2020-28.02.2020
Veľkonočné
09.04.2020-14.04.2020
Letné
01.07.2020-31.08.2020

Záujmové krúžky začali pracovať od 01.10.2019

ÚvodÚvodná stránka