• ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

    •  

      

      

      

     JEDÁLNY LÍSTOK e-školy

      

      

     STRAVOVACÍ PORIADOK

     ZÁSADY ZOSTAVOVANIA JEDÁLNYCH LÍSTKOV

      

      

      

      

     vedúca školskej jedálne: Krpelanová Anna

     tel. číslo:  042/ 4693 576

      

     kuchárka: Gažíková Anna

     kuchárka: Slováková Dana

     kuchárka: Bagínová Natália

     pomocná sila v kuchyni: Kamenická Zuzana

     upratovačka: Katarína Hríbiková

      

     priemerný počet stravníkov: 290
      

     Denný poplatok za odobraté jedlo

     1. stupeň – 1,70 €  / deň + 2,00 € réžia mesačne
     2. stupeň – 1,90 € /  deň + 2,00 € réžia mesačne

     spôsob úhrady: mesačne vopred do 15. dňa v mesiaci ( prvá platba do 15. augusta, posledná platba do 15. mája)

     číslo bankového účtu ŠJ: SK51 0200 0000 0016 3320 9757

     Mesačný poplatok

     1. stupeň – 34,00 €  + 2,00 € réžia = 36,00 €
     2. stupeň – 38,00 €  + 2,00 € réžia = 40,00 €                                                                         

     Podmienky prihlasovania / odhlasovania obedov

     Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné on-line prostredníctvom portálu www.eskoly.sk najneskôr do 12.30 hod. deň vopred okrem pondelka, kedy je možné sa odhlásiť do 6.30 hod. ráno.

     Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

     Zákonný zástupca si môže odobrať obed svojho dieťaťa po telefonickom dohovore na čísle 042/4693 576. Obed sa vydáva v prvý deň choroby žiaka do jednorázového obalu za poplatok  v čase od 11.15 - 13.45 hod. u vedúcej školskej jedálne.

     V prípade absencie žiaka na vyučovaní a neodhlásení stravy, si tak stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na vyučovaní je ho potrebné zo stravovania včas odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. V prípade neuhradenia mesačnej platby na stravu nebude táto stravníkovi poskytnutá.

      

     Organizácia stravovania

     • Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre žiakov a zamestnancov školy.

     • Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám a to so súhlasom obce a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

     • Školská jedáleň môže poskytnúť svoje služby žiakom a zamestnancom školy aj v čase prázdnin so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

     • Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zamestnanec školy  a iná fyzická osoba v predpisom stanovenej výške.

     • Príspevok zamestnancov na stravu sa platí zálohovo mesačne do 15-teho dňa  príslušného kalendárneho mesiaca bankovým prevodom na účet školskej jedálne pri ZŠ.

     Strava v školskej jedálni sa vydáva v čase od 11.15 do 13.45 hod.

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje