Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náboženská výchova evanjelická NBE
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Práca s materiálom PBM
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Triednická hodina THF
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2024.0.1436 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.09.2023

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria