Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola Eduarda Schreibera
Adresa školyUl. Schreiberova 372/6, Lednické Rovne
Telefón042/4693547
E-mailriaditel@zslednickerovne.sk
WWW stránkahttps://www.zsledrovne.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľPhDr. Ľuba Potočná+421911504411riaditel@zslednickerovne.sk
ZRŠ IMgr. Alena Kanderková+421424711381kanderkova.alena@zslednickerovne.sk
ZRŠ IIMgr. Eleonóra Bezáková+421424693547bezakova.eleonora@zslednickerovne.sk

Rada školy


 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predsedaMgr. Paganíková Michaelapaganikova.michaela@zslednickerovne.skpredseda
pedagogickí zamestnanciMgr. Brozáková Andreabrozakova.andrea@zslednickerovne.skpodpredseda
ostatní zamestnanciIng. Čížová Evacizova.eva@zslednickerovne.skčlen
zástupcovia rodičovMgr. Mičková Mariana člen
 Mališová Marika člen
 Mgr. Rohlíková Zuzana člen
 Prezentová Monika člen
zástupca zriaďovateľaBc. Juraj Mašlaňjurajmaslan@gmail.comčlen
 Ing. Backo Stanislavbacko@lednickerovne.skčlen
 Ing. Brezániová Gabrielabrezaniova@lednickerovne.skčlen
 Chudada Milanchudada@lednickerovne.skčlen

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Lednické Rovne
SídloNámestie Slobody 32, Lednické Rovne
Telefón042/ 285 3402
E-mailm.horecny@lednickerovne.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Rada školy vo svojej činnosti vychádzala z plánu práce a na zasadnutiach prerokovala:

- plán zasadnutí Rady školy na daný školský rok,

- učebný plán, Školský vzdelávací program, Výchovný program,

- vnútorný školský poriadok,

- správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za predchádzajúci

školský rok.

Rada školy bola informovaná:

- o Pláne práce školy, počte žiakov v triedach, o pedagogickom, organizačnom a materiálno-

technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu pre daný školský rok,

- o koncepčnom zámere školy, o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy,

- o možnosti záujmovej činnosti žiakov a súťažiach,

- o úrovni spolupráce s rodičmi, formách a možnostiach ďalšieho rozvoja,

- o zápise do 1. ročníka a ponuke možností školy,

- o výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka,

- o aktuálnej činnosti a hospodárení školy,

- o návrhu rozpočtu školy na nasledujúci kalendárny rok.

Rada školy riešila otázky spojené s výchovno-vzdelávacími problémami a s materiálno-technickým zabezpečením.

MZ a PK zasadali podľa plánu jednotlivých MZ a PK, 4 -6 x za školský rok za priamej účasti zástupcov vedenia školy.


Názov metodického združenia /MZ/ a predmetovej komisie /PK/VedúciZastúpenie predmetov
MZ 1.-4. ročníkMgr. Marica Chaloupkovávš. v 1.-4. ročníku
PK jazyk a komuniákáciaMgr. Michaela PaganíkováSJL, ANJ, NEJ
PK matematika a práca s informáciami, človek a prírodaIng. Antónia TuriakováMAT, INF, FYZ
PK človek a spoločnosť, človek a hodnoty, človek a prírodaMgr. Mária LoduhováDEJ, OBN, ETV, NBV, BIO, CHE, GEG
Pk umenie a kultúra, zdravie a pohyb, človek a svet práceMgr. Zuzana DobrodenkováHUV, VYV, TSV, THD, PBM

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 425

Počet tried: 21

Počet oddelení ŠKD: 5

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33322222221
počet žiakov555850504047443645425
z toho v ŠKD41452613     125

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP3115
DPP111
Znížený úväzok75
ZPS22
Na dohodu00

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03030
vychovávateľov055
asistentov učiteľa055
školský psychológ011
ŠŠP011
spolu04242

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.ATHD1
6.AVYV1
6.BHUV1
7.ATHD1
7.AHUV1
7.BTHD1
7.BHUV1
9.AVYV1
9.BVYV1
Spolu 9

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Hviezdoslavov Kubín - OK - 3., 3. miesto

Šaliansky Maťko - OK - 1. miesto, KK - 2. miesto

Olympiáda ANJ - OK - 8., 8. miesto, KK - 19. miesto

Englishstar - účasť

Technická olympiáda - OK - 4. miesto

Biologická olympiáda - OK - 7., 8., 10. miesto

Geografická olympiáda - OK - 2., 2., 8. miesto, KK - 22. miesto

Chemická olympiáda - OK - 1., 3.,4. 10. miesto, KK - 3., 20. , 22. miesto

Dejepisná olympiáda - OK - 3., 4., 4., 10. miesto

Fyzikálna olympiáda - OK - 3., 4., 4. miesto

Matematická olympiáda - OK - 1., 2., 3. miesto, KK - 21. miesto

Pytagoriáda - OK - 1., 2., 5., 6. miesto

Klokanko - medzinárodná súťaž - úspešní riešitelia

Klokan - medzinárodná súťaž - úspešní riešitelia

Všetkovedko - celoslovenská súťaž - úspešní riešitelia

Maksík - úspešní riešitelia

Ekonomická olympiáda - KK - účasť

Slávik Slovenska - OK - 3. miesto

Vesmír očami detí - OK - 2., 2., 3. miesto

Stolný tenis žiačok - OK - 1. miesto, KK - 3. miesto

Stolný tenis žiakov - OK - 4. miesto

Malý futbal mladší žiaci - OK - 5. miesto

Malý futbal mladšie žiačky - OK - 3. miesto

Vybíjaná mladších žiačok - OK - 2. miesto

Florbal žiakov - predkolo - 4. miesto

Florbal žiačok - OK - 3. miesto

Streetbasketbal žiakov - OK - 3. miesto

Streetbasketbal žiačok - OK - 1. miesto, RK - 3. miesto

Minifutbal najmladších žiakov a žiačok - predkolo - 3. miesto

Atletika žiakov a žiačok OK - účasť

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Všetky aktivity nižšie uvedené boli prezentované na webovom sídle školy a sú zdokumentované v kronike školy, niektoré aktivity boli uverejnené v Rovňanských novinách vydávaných obcou.

AKTIVITY: Deň gramotnosti, Medzinárodný deň školských knižníc, Deň finančnej gramotnosti, Ochrana života a zdravia, Európsky deň jazykov, Svetový deň mlieka, Zatoč s odpadom, Remeslo má zlaté dno, Do školy na bicykli, Svetový deň úsmevu, Čajový deň, Pozdravy starým rodičom, Mesiaca úcty k starším, Svetový deň bielej palice, Deň jablka, Čiastočné zatmenie Slnka, Učíme v maskách, Školský karneval, Deň detí, Záložka do knihy spája školy, Dni vedy a techniky, Beseda so spisovateľkou, Marec mesiac knihy, Deň Guinessových rekordov, „Sám doma“, Na bicykli do sveta, Výroba šarkanov, Vianočná tvorba, Pečenie vianočných oblátok, Vianočná pošta, Novoročný stolnotenisový turnaj, Veselí šašovia, Prekvapenie bez obalu, Eko komôrka, Zdravá výživa, Vezmi knihu a nie mobil, Svetový deň vody, Deň bez školskej tašky, Výtvarná súťaž "Včely, včielky, včeličky", Môj dom, môj hrad, Veľkonočný stolnotenisový turnaj, Včielky v našej škole, Ovocníčkový deň, Mini záhradka, Zelený svet, Čitateľský maratón, Súťaž o najlepšieho chemika školy.

Zážitkové učenie - Ako sme ulovili Lovca hradov - 4. ročník.

Zážitkové učenie - 2. ročník pozorovanie pôdy.

Zážitkové učenie - 1. ročník o živočíchoch, ktorí žijú, nielen, vo vode, v pôde, na súši, ale i v domácnosti. Zážitkom bol kontakt so škrečkom Archibaldom.

Rovesnícke vzdelávanie - 3.B v 1.A a 1.B dopravné prostriedky.

Rovesnícke vzdelávanie o včelách 2.B so 4.A a 4.B.

Liahnutie včielok samotárok na našej škole - 4.A,B trieda.

Divadelne predstavenie spojené s výchovným koncertom.

Žiaci 1. stupňa absolvovali hudobno-vzdelávací program Cesta životom, zameraný na formovanie mladej osobnosti.

Žiaci 2. stupňa absolvovali hudobno-výchovný koncert Muzika, venovaný slovenskej a českej populárnej hudbe.

Školský klub detí výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania realizoval v oblastiach:

spoločensko-vednej činnosti „Zvedavé hlavičky“- pondelok

výtvarno-estetickej činnosti - Umelec “Utorok“

športovo-turistickej činnosti - Neposedná „Streda“

pracovno-technickej činnosti - Majster „Štvrtok“

prírodovedno-hudobnej činnosti - Eko-Echo „Piatok“

Aktivity boli zamerané na spestrenie pobytu detí v školskom klube, tvorivé dielne a besedy.

V piatich oddeleniach pracovalo 125 detí.

Jazykový kurz odídencov z Ukrajiny - 3 žiaci, vyučovala Mgr. Herchlová

Plavecký výcvik - 3., 5. ročník - 68 žiakov

Škola v prírode - 4. ročník Banská Bystrica-Králiky - 46 žiakov

Lyžiarsky výcvik - 7., 8. ročník - 69 žiakov - Lyžiarske stredisko Donovaly

Školské výlety:

Rajecká Lesná, Čičmany - 2. ABC, 20.06.2023

Piešťany, Podolie - 9.A, 9.B, 27.06.2023

Červený Kameň - 6.A, 6.B , 29.6.20223

Trenčín - 3.B, 01.06.2023

Stará Ľubovňa - 7.A, 7.B, 01.06.2023

Vládske Prečín - 5.A, 5.B, 01.06.2023

Bratislava, Devín - 8.A, 8.B, 01.06.2023

Exkurzie:

FYZ - Hydroelektráreň Nosice - 8.A, 8.B , 02. 06.2023

GEG - Banská Štiavnica - 8.A,B, 19.10.2022

GEG - Hvezdáreň Žiar nad Hronom - 5.A,B , 05.10. 2022

NBV - Skalka nad Váhom, Butkov - 5.A, 5.B, 29.06.2023

NBV - Skalka nad Váhom, Butkov - 6.B, 02.06.2023

DEJ - Bojnice - 6.A,6.B, 14.10.2022

DEJ - Trenčín - 6.A, 19.01.2023

Bricklandia Bratislava - 3.ABC, 20.02.2023

Bábkové divadlo Žilina - 2. ročník,11.11.2022

Preventívne aktivity

Internetová bezpečnosť - 4.,6. ročník, 25.11.2022, MV SR

Alkohol a fajčenie - 3.,4. ročník, 29.11.2022, RÚVZ PB

Ja a moja trieda - 1.A, 30.11.2022,CPP Púchov

Zdravý životný štýl - 1., 2. ročník, 01.12.2022, RÚVZ PB

Nenávistné prejavy na internete - 7., 8., 9. ročník,05.12.2022, OKP TN

Ja a moja trieda - 1.B, 2.ABC, 07.-15.12.2022, CPP Púchov

Internetová bezpečnosť - 3.ABC, 13.12.2022, MV SR

Obchodovanie s ľuďmi - 9.AB, 06.03.2023, SNSĽP BA

Kyberšikana - 4.A, 06.03.2023, SNSĽP BA

Ja a moja trieda - 1.C,21.03.2023, CPP Púchov

Na svete nie si sám - 4.AB, 19.04.2023, MP Education

Ja a moje Ja - 5.AB, 19.04.2023, MP Education

Nestresuj sa stresom - 6.AB, 19.04.2023, MP Education

Extrémizmus - 7., 8. ročník, 16.05.2023, SNSĽP BA

Práva dieťaťa - 5., 6. ročník, 16.05.2023, SNSĽP BA

Holokaust na Slovensku - 9.AB, 19.05.2023, PF UK BA

Neplánované tehotenstvo - 9.AB, 22.05.2023, OZ Tlakový hrniec BB

Aktivity v rámci voľby povolania

Moja kariérna cesta II - 9.AB,30.11.2022, CPP Púchov

Moja kariérna cesta II - 9.AB,07.,08.,13.12.2022, CPP Púchov

Moja kariérna cesta I - 8.AB, 23.05.2023, CPP Púchov

Tvorivé dielne - 9.AB, 08.12.2022, SOŠ OaS PU

Rodičovské združenie k prijímaciemu konaniu 2023/2024 - rodičia, žiaci 9.AB

Informácie výchovnej poradkyne k prijímaciemu konaniu - 9.A, 9.B

Proforient - 9. ročník,

DOD SOŠ obchodu a služieb Púchov

DOD Spojená škola Púchov

Stredoškolák - Hrdina Remesla - výstavisko Trenčín

PREZENTÁCIA NA VEREJNOSTI

Michalský jarmok.

Deň otvorených dverí.

Uvítanie detí do života v DK.

Mikuláš v obci, kultúrne vystúpenie žiakov na Námesti Slobody.

Vystúpenie na verejnosti pre dôchodcov v CSS Lednické Rovne.

Kultúrny program na Vianočné posedenie pre seniorov v DK.

Posedenie pre zamestnancov školy a jej dôchodcov.

Tvorivé dielne v Spojenej škole Púchov.

Uvítanie žiakov 1. ročníka starostom obce.

Výchovný koncert našich žiakov navštevujúcich ZUŠ.

Stretnutie predškolákov so žiakmi školy.

Deň matiek, kultúrny program pre rodičov v DK.

Výstava výtvarných prác v miestnom parku ku Dňu parkov.

Príspevky do obecných novín a na webovú stránku obce a školy.

Deti hrajú deťom-výchovný koncert našich žiakov zo ZUŠ.

Bábkové divadielko žiakov 2.B triedy pre rodičov.

Kúzelník v 3.A.

Návšteva predškolákov z MŠ Dolná Breznica.

Darčeky pre Centrum sociálnych služieb L. Rovne.

Jubilanti spoločnosti Rona a.s. - kultúrny program žiakov školy.

Spoločne za čistú obec.

Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Programy:

Škola je zapojená do školského programu s podporou EU - Školské ovocie. V rámci programu podľa dodávok žiaci dostávali ovocie a ovocné džúsy.

Zelená škola je najväčší medzinárodný environmentálny výchovno-vzdelávací program pre školy. Jeho cieľom je prispieť k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo fungovaní aj výučbe. Je súčasťou medzinárodnej siete Eco-Schools. Na Slovensku je do tohto programu zapojených viac ako 250 škôl.

Minulý školský rok úspešne splnila naša škola podmienky na udelenie titulu Zelená škola a získanie medzinárodného certifikátu s platnosťou do augusta 2024 v téme „ Zeleň a ochrana prírody “. Úspešne sme zrealizovali plánované aktivity a podarilo sa nám naplniť zvolené dva ciele: ,,Revitalizácia areálu školy vytvorením náučno-estetickej plochy do mája 2022“ a „Prostredníctvom 12 aktivít podporiť biodiverzitu a ochranu prírody do mája 2022“. Ciele, ktoré nie sú splnené len na papieri, ale voľným okom poznateľné pre akéhokoľvek návštevníka školy.

V tomto školskom roku sme sa rozhodli pokračovať ďalej v programe, samozrejme v novej téme, ktorej certifikačné obdobie bude trvať 2 roky.

Najskôr sme doplnili Kolégium Zelenej školy o žiakov nižších ročníkov, ktorí nahradili odchádzajúcich členov. Prebehol na škole audit k zvolenej téme „Potraviny „. Zapojili sa do neho žiaci a dospelí členovia Kolégia, ale aj ďalší žiaci a zamestnanci školy. V ďalšom období zbierali žiaci a dospelí členovia Kolégia podnety na vhodné aktivity k zvolenej téme, ktoré sa postupne prehodnocovali a ukladali do vznikajúceho EAP u. Vybrali sme si dva ciele, ktoré sa pokúsime naplniť.

CIEĽ 1: Zníženie množstva potravinového odpadu v školskej jedálni o 10 % do mája 2024

CIEĽ 2: Prostredníctvom 8 aktivít zvýšiť povedomie o dôležitosti a možnostiach využívania lokálnych a sezónnych potravín do mája 2024

Po dvoch online konzultáciách a následných doplneniach bol EAP dňa 24.2. 2023 schválený pridelenou regionálnou koordinátorkou Zelenej školy p. Lesankou Blažencovou.

A pustili sme sa do práce!

Uskutočnili sme informačnú kampaň a monitoring k zvolenej téme „ Potraviny", obnovili sme informačné tabule pred školou a nástenky v oboch budovách školy, pravidelne informujeme o jednotlivých aktivitách /školské letáky, rozhlasové relácie, webová stránka školy, banery na chodbách, nástenky/. Začali sme s monitoringom potravinového odpadu v školskej jedálni, na chodbách a v triedach.

Prebehla prednáška vedúcej ŠJ -„ Zásady zostavovania vyváženého jedálneho lístka“ a „Ako sa pripravuje jedlo v školskej kuchyni“- zoznámenie sa s personálom a systémom práce školskej jedálne, zvlášť pre deti 1. a 2. stupňa. Žiaci 5.- 8. ročníka vypracovali dotazník „ Otestuj si svoje znalosti o jedle“, v ktorom odpovedali na 15 otázok . S veľkým úspechom sa stretla aktivita pre deti 1. stupňa - „ Prázdny tanier“. Každé dieťa, ktoré v danom dni zjedlo všetko, čo mu p. kuchárky naložili na tanier, dostalo pamätnú kartičku, ktorú môže použiť aj ako ospravedlnenie zo skúšania./ Varilo sa ozaj zdravo - kapustnica a ryba so zemiakovou kašou/. A deti sa naozaj snažili všetko spapať. Túto aktivitu určite ešte v budúcnosti zopakujeme. Rozbehlo sa aj zbieranie regionálnych receptov žiakmi - čo je 1. aktivita pri tvorbe „ Receptára našej školy“. Prebehli aj rovesnícke vzdelávania na témy: „Plytvanie potravinami“, „ Uhlíková stopa potravín“ a „Potravinové pyramídy“. Nezabúdali sme ani na dosadenie byliniek do záhonu a starostlivosť o bylinkový záhon a na zeleninové vyvýšené záhony - vysadenie a starostlivosť. Všetky tieto, ale aj ďalšie aktivity smerujú k tomu, aby sa deti zdravo stravovali a neplytvali potravinami.

Samozrejme sme pokračovali aj v aktivitách nadväzujúcich sa na predchádzajúce témy Zelenej školy - „Odpad“ a „ Zeleň“, napr. separovanie odpadu a znižovanie jeho množstva, čistenie okolia školy, vybraných častí obce, starostlivosť o včielky, ovocný sad, trávnik, skalku a všetku zeleň v areáli školy, ako aj mnohé ďalšie.

Deti po celý rok pracovali v rôznych záujmových krúžkoch, zúčastnili sa na exkurziách a výletoch, z ktorých väčšina bola zameraná na naplnenie cieľov proenvironmentálnej výchovy a Zelenej školy.

V začatej práci budeme pokračovať aj v budúcom školskom roku.

Projekty:

Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II.

Cieľom bolo zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov. V rámci projektu pracovali 4 asistenti učiteľa, čo prinieslo pozitívu pre žiakov znevýhodnených, ktorým boli nápomocní na vyučovacích hodinách.

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Cieľom národného projektu je inovovať a realizovať systém meraní na úrovni školy a na úrovni v rámci nižšieho stredného vzdelávania. Projekt umožňuje hodnotiť kvalitu vzdelávania, monitorovať vývoj vzdelávania na základných školách a ovplyvňovať strategické rozhodnutia v oblasti vzdelávacej politiky. Súčasne má národný projekt za cieľ analyzovať stav a potreby vzdelávania na Slovensku v oblasti kľúčových kompetencií, budovať potenciál pedagógov, realizovať monitorovanie vzdelávacích výsledkov vlastnej školy s ohľadom na školský vzdelávací program.

Škola sa zapojila do národného projektu s cieľom zistiť, ako je technicky schopná elektronicky testovať žiakov v predmetoch ako matematika, slovenský jazyk a literatúra, ale i napr. v čitateľskej a matematickej gramotnosti. Projekt má prispieť k zvýšeniu kvality vzdelávania na Slovensku a pomôcť lepšie pripraviť žiakov pre konkurenčne náročný európsky pracovný trh.

Škola podporujúca zdravie

Zapojením do projektu sa snažíme žiakov viesť k podpore zdravého životného štýl, k zručnostiam a návykom na podporu zdravia, k zmysluplnému využívaniu voľného času... V rámci projektu sme vysádzali rastliny a dreviny v areáli školy, ošetrovali sme ovocné stromy a kry, venovali sme sa zberu papiera a rôznym výstavkám ovocia a zeleniny, aranžovaniu a výtvarným prácam.

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javovo v školskom prostredí

Cieľom projektu je zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie. Zameriava sa na ďalšie vzdelávanie výchovných poradcov a zabezpečuje diagnostický elektronický program, metodickú a odbornú literatúru využívanú vo výchovno-vzdelávacom procese, v práci pedagogických a odborných zamestnancov školy, v profesijnej orientácií žiakov.

Aktivizujúce metódy vo výchove

Cieľ projektu je efektívne využívanie aktivizujúcich metód vo výchove, moderné digitálne technológie a špeciálne interaktívne digitálne pomôcky pre pedagógov, ktoré výrazne prispejú k eliminovaniu výchovných problémov.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Cieľom projektu je vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich primárne a nižšie stredné vzdelávanie, implementácia vybraných elektronických služieb a vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Získanie učebných pomôcok, didaktickej techniky (interaktívna tabuľa, projektor, notebook) pre využívanie vo výchovno-vzdelávacom procese.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Cieľ projektu: Inovovať obsah, formy a metódy vo vzdelávacom procese a zvýšiť kvalitu vzdelávania. Realizovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na zvyšovanie ich kompetencií.

Výstup: získanú literatúru využívať pri tvorbe školského vzdelávacieho a výchovného programu.

Rozvojový projekt „Čítame radi“

Cieľ projektu: Podpora čitateľskej gramotnosti nákupom detských, mládežníckych kníh a audiokníh, odborných kníh pre pedagogických a odborných zamestnancov školy.

Profesijný a karierový rast pedagogických zamestnancov

Cieľom projektu je zriadenie, zariadenie a vybavenie učebne kontinuálneho vzdelávania pre vzdelávanie, podporu a odborné aktivity rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov.

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2021/2022 nebola vykonaná inšpekčná činnosť ŠŠI.

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 20.11.2019

Druh inšpekcie: tematická

Predmet a oblasti: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základnej škole

Závery: Kontrolou neboli zistené žiadne pochybenia.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Základná škola patrí do siete štátnych škôl Slovenskej republiky poskytujúcich primárne a nižšie stredné vzdelávanie v slovenskom jazyku. Škola má právnu subjektivitu. Leží v okrese Púchov, v Trenčianskom kraji. Jej zriaďovateľom je obec Lednické Rovne. Základná škola je plnoorganizovaná, navštevujú ju žiaci kmeňovej obce Lednické Rovne, ale i žiaci z okolitých spádových obcí (Dolná Breznica, Horná Breznica, Horovce, Kvašov, Lednica, Dulov, Zubák, Púchov, Streženice). Škola v šk. roku 2022-2023 poskytovala výchovu a vzdelávanie 425 deťom vo veku od 6 do 15 rokov, v 21 triedach /11 tried na prvom stupni a 10 tried na druhom stupni ZŠ/. Priemerný počet žiakov v triedach je dvadsaťjeden. Vzdelávanie zabezpečovalo 42 pedagogických zamestnancov. 100% kvalifikovanosť pedagogického zboru zabezpečovala 97,60 % odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu. Z pedagogických zamestnancov 93 % tvoria ženy a 7 % tvoria muži. Vekové zloženie pedagogických zamestnancov je 47 rokov.

Základná škola leží na Schreiberovej ulici a pri príležitosti 30. výročia od jej otvorenia jej bol udelený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky čestný názov Základná škola Eduarda Schreibera. Eduard Schreiber sa venoval filmovaniu a na Slovensku, natočil prvý hraný film. Škola bola uvedená do prevádzky 25.10.1969. Budovy celé desaťročia fungovali bez väčších opráv a zásahov. Po roku 2000 sa pristúpilo k rozsiahlym opravám strechy telocvične, jedálne, dielní, k rozsiahlej rekonštrukcii strechy pavilónu „A“, v roku 2007 strechy pavilónu B. Dnes sú našou pýchou aj zrekonštruované priestory telocvične a športového areálu, kde športuje nielen školská mládež, ale i široká verejnosť. V roku 2009 bol zrealizovaný v rámci regionálneho operačného programu projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ“ spolufinancovaný EU. V rámci tohto projektu bola prevedená výmena okien, zateplenie budovy, zrekonštruovaná bola plynová kotolňa. Nový vnútorný šat v roku 2018 dostala i budova školských dielní a premenila sa na svet práce.

Škola sa nachádza v blízkosti miestneho parku. Budovaním jej exteriéru, úpravou a výsadbou zelene sme sa i v šk. roku 2022-2023 snažili byť jeho súčasťou. Súčasťou školy je i zariadenie školského stravovania a školský klubu detí.

Areál je celistvý s primeraným vnútorným nádvorím. Škola sa skladá z piatich samostatných objektov: pavilón A pre 6.- 9. ročník, pavilón B pre 1.- 5. ročník, C - školské dielne, D -telocvičňa, E - školská jedáleň.

Každá trieda má svoju kmeňovú učebňu. Počas školského roka boli pravidelne využívané dve počítačové učebne, učebňa biológie, fyziky, chémie, hudobnej výchovy, techniky a práce s materiálom, jazyková učebňa, telocvičňa, školská knižnica. Vyučovanie prebiehalo aj v eko-učebni a v ovocnom sade. Okrem teoretického vyučovania sa tu žiaci zoznamovali s prírodným náučným chodníkom, s okrasnými rastlinami a kríkmi, poznávali a učili sa pestovať liečivé rastliny, trvalky a skalničky. Žiaci v spolupráci s učiteľmi počas vyučovania predmetu Technika sa podieľali nielen na vybudovaní náučného prírodného chodníka, ale i na vybudovaní skalky. Týmto krokom sme podporiť duálne vzdelávanie na úrovni ZŠ, a tak prepojili teóriu s praxou.

Triedy, odborné učebne a kabinety sa postupne modernizujú a dopĺňajú novými učebnými pomôckami. Všetkých 33 učební je vybavených IKT technikou s prístupom na internet. Aj pomocou týchto zariadení sa stáva vyučovací proces v našej škole príťažlivejším. Všetci vyučujúci majú osobné pracovné notebooky. V prípade kombinovania prezenčnej a dištančnej formy vyučovania majú pedagogickí zamestnanci možnosť využívať výučbový program Microsoft Teams.

Počas celého školského roka sa všetci zamestnanci školy snažili pripravovať tie najlepšie personálne, materiálne a odborno-organizačné podmienky, aby naši žiaci mohli pokračovať v osvojení si čitateľskej, pisateľskej, matematickej, finančnej, prírodovednej, informačnej, cudzojazyčnej a kultúrnej gramotnosti. K osvojeniu spomínanej gramotnosti prispievala v rámci Školského vzdelávacieho programu hlavne odbornosť pedagogického zboru, moderné učebné pomôcky, odborné učebne a IKT technika.

Škola využíva vo výchovno-vzdelávacom procese množstvo technických pomôcok: dataprojektory s premietacími plátnami, videoprehrávače, notebooky, DVD prehrávače, CD prehrávače, magnetofóny, televízory, počítače s prístupom na internet, interaktívne tabule, skenery, vizualizéri, tlačiarne a kopírky. Počas školského roka sa priebežne dopĺňali kabinetné zbierky o nové moderné učebné pomôcky a nevyhnutný materiál, postupne sa vymieňajú nefunkčné počítače, výučbové počítačové programy pre jednotlivé predmety a ročníky. V tomto školskom roku sme zakúpili 4 notebooky. Sponzorsky sme získali 40 počítačových jednotiek. Nainštalovali sme 3 interaktívne tabule spolu sú v 17 triedach. V rámci aktívnej školy máme na chodbách zóny stolného tenisu a iných pohybových prvkov. Na chodbách boli priebežne aktualizované náučné nástenky a vzdelávacie materiály. Dopĺňali sme knižný fond školskej knižnice.

Pozornosť bola venovaná aj exteriéru školy, kde sa pravidelnou údržbou, kosením a čistením priestorov udržiaval upravený vzhľad.

Vybudovali sme priestor na činnosť školského podporného tímu a priestor pre činnosť ZUŠ.

Objekty sa udržiavajú a postupne podľa dostupnosti finančných prostriedkov sa aj opravujú. V tomto školskom roku bolo nutné čistenie kanalizácie, oprava sociálnych zariadení chlapcov a dievčat v pavilóne B. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie krájača ovocia a zeleniny do školskej jedálne, 20 lavíc, 40 stoličiek, 12 písacích stolov do učební, na nákup dezinfekčných, čistiacich, kancelárskych potrieb i pracovných ochranných pomôcok. Podľa potreby sa priebežne opravovali znečistené steny náterom. Bola odstránená havária hlavného prívodu elektrickej energie. Bola realizovaná oprava elektrických rozvodov, elektroinštalácie a svietidiel telocvične, kabeláž a nové rozvody pevného internetu. Prebehla inštalácia wifi internetu, predpísaných revízií, opravy športového náradia a náčinia, meranie emisií. Namontovali sa nové plynové a elektrické ohrievače vody.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Silné stránky školy

Kvalitné vzdelávanie a inovatívne metódy. Dobré materiálne vybavenie školy. Posilnenie hlavných predmetov voliteľnými hodinami, možnosť druhého cudzieho jazyka v alternatíve s prácou s materiálom od 7. ročníka. Vysoká odbornosť vyučovania, 100% kvalifikovanosť pedagogického kolektívu, ich práca s nadanými a talentovanými žiakmi. Dlhodobo dobré výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, vedomostných a športových súťažiach, umiestňovanie žiakov na stredné školy, vytváranie vhodných podmienok pre záujmovú a mimoškolskú činnosť, ŠKD, ŠJ, ZUŠ.

Dobrá úroveň špeciálno-pedagogickej a výchovnej práce, prítomnosť školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, pedagogických asistentov, školského podporného tímu. Zlepšenie prospechu žiakov so zdravotným znevýhodnením, vzájomná spolupráca učiteľov, spolupráca s vedúcimi MZ a PK, dobrá spolupráca s rodičmi, radou školy a rodičovským združením.

Záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie sa a ich zapájanie sa do programov a projektov. Dobrá spolupráca so zriaďovateľom, rekonštrukcia priestorov školy pre činnosť ZUŠ , bezbariérový prístup, moderné učebne, budovanie odborných učební, školská knižnica, športový areál. Exteriérový kamerový systém na škole, pokrytie všetkých priestorov školy internetom, elektronizácia administratívnych činností.

Slabé stránky školy

Zvyšujúci sa počet žiakov so zdravotným znevýhodnením, s poruchami správania a učenia, nedostatočný počet pedagogických asistentov. Nezáujem žiakov o vzdelávanie, zvýšená náročnosť na udržanie disciplíny a pozornosti žiakov v triedach, nedocenenie práce pedagógov verejnosťou. Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu tvorivých a mimoškolských aktivít.

Činnosť ŠKD narúšaná neustálym rôznym časovým odchodom detí z ŠKD. Nedostatok finančných prostriedkov na moderné dobudovanie tried, nutnosť stálej inovácie digitálnych technológii vyžadujúca značné finančné prostriedky vzhľadom na neustálu modernizáciu vyučovacieho procesu. Obnova počítačovej techniky v pôvodných počítačových učebniach, rozšírenie počtu interaktívnych tabúľ.

Návrhy riešení:

Operatívne prijímať opatrenia na ďalšie skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia školy. V nadväznosti na normatívne finančné prostriedky pokračovať v dopĺňaní kabinetných zbierok o moderné učebné pomôcky a prezentovať vnútorné vybavenie a zariadenie školy medzi rodičmi a verejnosťou. Aplikovať moderné vyučovacie metódy a formy prostredníctvom projektov. Zapojiť učiteľov do vzdelávacích kurzov k úspešnému zvládnutiu školskej reformy. Zapojiť sa do výzvy na získanie školského digitálneho koordinátora.

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 37

Žiaci:

s poruchou aktivity a pozornosti - 6

s vývinovou poruchou učenia - 18

s narušenou komunikačnou schopnosťou - 9

s poruchou správania - 1

s pervazívnou vývinovou poruchou - 3

Počas celého školského roka sme spolupracovali s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Púchove, ktoré nám zabezpečovalo poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením, poradenstvo v oblasti prevencie užívania drog a iných psychotropných látok, prevencie šikanovania, diagnosticko- psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia žiakov. Pre diagnostikovaných pracovníčky CPPP vypracovávali odborné odporúčania, koordinovali začlenenie žiakov so ŠVVP (individuálnu integráciu) do základnej školy, napomáhali výchovnej poradkyni, špeciálnej pedagogičke, asistentom učiteľa, triednym učiteľom a ostatným pedagógom pri vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov žiakov, zdravotne znevýhodnených žiakov (individuálne začlenených žiakov). Taktiež sme spolupracovali so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Púchove. Na škole od januára začala pracovať školská psychologička, ktorá je veľmi nápomocná pri riešení rôznych problémov.

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2023: 69 /počet dievčat 33/

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2023: 55/ počet dievčat 33/

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 14 / počet dievčat 5/

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov 31 14550

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

Celkovo umiestnených na SŠ: 50 žiakov (z 9.ročníka - 45, z 8.ročníka - 1, zo 6. ročníka - 1, z 5.ročníka - 3)

Gymnázium 7

Gymnázium Púchov 5

Gymnázium Futurum Trenčín 1

Gymnázium Liptovský Hrádok1

Akadémia 2

Obchodná akadémia Považská Bystrica 2

Stredná zdravotnícka škola 11

SZŠ Trenčín 5

SZŠ Považská Bystrica 3

SZŠ Žilina 2

SZŠ Bratislava 1

Stredná priemyselná škola 8

SPŠ Dubnica nad Váhom 4

Stredná priemyselná škola stavebná E.B. Trenčín 4

Škola umelecká 1

Škola umeleckého priemyslu Trenčín 1

Stredné odborné školy 21

SOŠ Spojená škola Púchov 3

SOŠ obchodu a služieb Púchov 9

SOŠ obchodu a služieb Trenčín1

SOŠ pedagogická Turčianske Teplice 2

SOŠ technická Dubnica nad Váhom 2

SOŠ Pruské 1

SOŠ sklárska - Spojená škola Púchov 1

SOŠIT sv. J. Bosca Nová Dubnica 1

SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 1

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Celkovo prijatých na SŠ: 50 žiakov (z 9.ročníka - 45, z 8.ročníka - 1, zo 6. ročníka - 1, z 5.ročníka - 3)

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJDOVETVFYZGEGHUVCHEINFMATNBVNBENEJOBN
1.A          1,06    
1.B          1    
1.C          1,05    
2.A          1,22    
2.B          1,18    
2.C          1,11    
3.A1,29        11,41    
3.B1,47        11,47    
3.C1,13        11,25    
4.A1,67        12,04    
4.B1,46        11,79    
5.A21,611,39   2,041 1,432,31,09   
5.B2,611,781,61 1 2,561,28 1,612,441,361  
6.A2,672,581,96  2,382,541,17 1,632,631,21  1,71
6.B2,412,322,27 12,732,771,24 2,092,951  1,86
7.A2,431,872,18 12,742,4811,911,652,871,14 1,941,61
7.B2,451,912,36 12,732,411,141,911,531,19 1,81,77
8.A1,91,651,6  21,551,151,81,22,151,05 1,731,6
8.B2,072,332,53 12,472,41,332,61,332,731,1511,81,93
9.A1,832,131,91  2,042,17 2,09 3,141 21,74
9.B1,861,361,55 11,911,77 1,91 2,051,111,751,36

TriedaOZOPBMPVCPDAPVORFSSJLSprTHDTSVTECTHFVLAVYV
1.A    1 1,061      
1.B    1 11      
1.C    1 1,051      
2.A    1,11 1,171      
2.B    1,18 1,411      
2.C    1,05 1,111      
3.A  11,24  1,531    1,24 
3.B  11,35  1,471    1,47 
3.C  11,31  1,311    1,25 
4.A  11,63  1,831    1,58 
4.B  1,131,42  1,711    1,71 
5.A      2,3111   1,17
5.B      2,44111   1,28
6.A      2,51,0411,13   1,04
6.B      2,68111,05   1,27
7.A 1    2,82111,13   1,13
7.B 1,14    2,45111,09   1,41
8.A 1    2,25111,05   1,2
8.B 1    2,8111   1,07
9.A 1    2,3111,04   1
9.B 1    2,23111,18   1

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A161600
1.B202000
1.C191900
2.A202000
2.B181800
2.C191900
3.A171700
3.B181800
3.C161600
4.A252500
4.B242400
5.A232300
5.B181800
6.A242310
6.B222200
7.A232300
7.B222200
8.A202000
8.B151500
9.A232300
9.B222200

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie


 Š K O L A

Rozpočet v

Čerpanie v

Zostatok v

Normatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu

935.319,-

935.319,-

0,-

Nenormatívne finančné prostriedky:

 

 

 

    Dopravné pre žiakov

24.776,-

22.762,-

2.014,-

    Vzdelávacie poukazy

11.949,-

10.457,-

1.492,-

    Škola v prírode

3.700,-

3.700,-

0,-

    Lyžiarsky kurz

10.650,-

10.650,-

0,-

    Asistent učiteľa

12.378,-

12.378,-

0,-

    Príspevok na edukačné publikácie

7.120,-

7.120,-

0,-

    Prostriedky z plánu obnovy a odolnosti

13.277,-

13.277,-

0,-

Finančné prostriedky čerpané cez projekt NIVAM

56.203,-

56.203,-

0,-

Finančné prostriedky zo zdrojov obce

137.247,-

137.247,-

0,-

Vlastné príjmy

19.406,-

19.406,-

0,-

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Voľnočasové aktivity boli venované žiakom ich prácou v záujmových krúžkoch, ako i prácou v hudobnom a výtvarnom odbore základnej umeleckej školy, ktorej poskytujeme priestory v popoludňajších hodinách v pavilóne "B".

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Biologický krúžok15Mgr. Stanislava Gašparíková
Čítajme si po anglicky15Mgr. Michaela Paganíková
Florbal mladší žiaci17Dominik Burian
Florbal starší žiaci17Dominik Burian
Fyzikálny krúžok14RNDr. Mária Behrová
Geografický krúžok14Mgr. Dagmar Benčová
Hravá angličtina21Ing. Mária Backová
Chemický krúžok13Ing. Beata Kubáňová
Karate A26Ján Daniš
Karate B22Ján Daniš
Lego29Anna Danihelová
Precvičujeme matematiku24Ing. Antónia Turiaková
Príprava na matematické súťaže16Mgr. Eleonóra Bezáková
Príprava na T5 z MAT23Mgr. Andrea Brozáková
Príprava na T9 z MAT22Mgr. Eleonóra Bezáková
Príprava na T9 zo SJL26Mgr. Lenka Herchlová
Príprava na T9. z MAT21RNDr. Mária Behrová
Remeslo má zlaté dno20Zdenka Chudá
Rybársky krúžok26Tomáš Levko
Stolnotenisový 2 krúžok24Ing. Viera Javorková
Stolnotenisový krúžok28Ing. Beata Kubáňová
Vybíjaná dievčat24Mgr. Zuzana Dobrodenková
Z každého rožka troška27Mgr. Barbora Staňová
Zábavná matematika22Mgr. Eleonóra Bezáková

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Pri škole pracuje Rada rodičov, ktorá sa schádza podľa potreby. Na zasadnutia je vždy prizvaná riaditeľka školy. Stretnutia pedagogických zamestnancov so zákonnými zástupcami žiakov sa uskutočňujú formou konzultačných pondelkov, ktoré poskytujeme rodičom každý pondelok do 15.00 hod. v priestoroch školy. Rodičia túto formu využívajú podľa potreby.

Okrem pondelkov triedni učitelia každý štvrťrok v školskom roku informujú rodičov o prospechu, dochádzke a správaní ich detí formou triedneho rodičovského združenia. Rodičia sú informovaní o prospechu priebežne formou elektronickej žiackej knižky. V prípade potreby pedagogickí zamestnanci komunikujú s rodičmi telefonicky, prípadne e-mailom. Webová stránka školy vytvára možnosť komunikácie a odovzdávania informácií všetkým rodičom prostredníctvom Edupage.

Rada rodičovského združenia spolupracuje so školou pri tradičných školských podujatiach ako: Mikuláš, Deň Zeme, Deň matiek, Karneval, MDD, zber druhotných surovín, Podľa schváleného rozpočtu rodičovské združenie sa pravidelne podieľa na financovaní nákupu učebných pomôcok a literatúry, doplnenia inventára tried, cestovného žiakom na súťaže, odmien žiakom za súťaže, knižných odmien na konci školského roka.

Spätná väzba a komunikácia od rodičov bola pravidelná. Všetkým rodičom ďakujeme za spoluprácu.

Záver

Vypracoval: PhDr. Ľuba Potočná

V Lednických Rovniach, 18. septembra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25. septembra 2023

Vyjadrenie rady školy

Správa prerokovaná v rade školy dňa: 16. októbra 2023

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje