• Čo škola ponúka

    •  

     V rámci školského vzdelávacieho programu škola ponúka: voliteľný predmet v 7. - 9.  ročníku - práca s materiálom, nemecký jazyk, posilnenie predmetov - slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk, geografia, dejepis, biológia, prezentáciu talentovaných žiakov účasťou na všetkých športových, záujmovo-umeleckých súťažiach a predmetových olympiádach, aktivity a spoluprácu školského špeciálneho pedagóga, aktivity a spoluprácu výchovného poradcu, školský klub detí, stravovanie v školskej jedálni, aktivity na projektoch, aktivity koordinátora protidrogovej prevencie, viruálnu žiacku knižnicu, školskú knižnicu s knižničným softvérom, prezentáciu činnosti školy prostredníctvom webového sídla školy - www.zsledrovne.edupage.org, elektronickú žiacku knižku, výučbu modernými vyučovacími metódami a prostriedkami, slovné hodnotenie výchovných predmetov na I. stupni, overenie vedomostí testovacím zariadením, aktivity a spoluprácu s partnerskou školou v Nemecku, spoluprácu so základnou umeleckou školou, aktivity k ochrane zdravia, osobnostného a sociálneho rozvoja, envinromentálnej výchovy,  prácu v záujmových krúžkoch podľa požiadaviek žiakov.

     Škola má: vlastné logo školy, vlajku, hymnu, motto,100% plne kvalifikovaný pedagogický zbor, odborné učebne chémie, fyziky, informatiky, techniky, telesnej a športovej výchovy,   videomiestnosť, jazykové laboratórium, hlasovaciu miestnosť, školskú knižnicu, učiteľskú   knižnicu,  učebne s interaktívnymi tabuľami, učebňu hudobnej výchovy, učebňu geografie, biológie, učebňu sveta práce, všetky učebne pavilónu "A", "B"  vybavené informačno-komunikačnými technológiami,   internetom   a keramickými tabuľami,  športový areál, samostatne vyčlenené priestory na činnosť školského klubu detí, výchovného poradcu, školského špeciálneho pedagóga.

     Škola organizuje: výlety, exkurzie, školu v prírode, lyžiarsky a  plavecký kurz, kurz dopravnej výchovy,  výstavy žiackych prác,  návštevy výchovných koncertov, športovo-kultúrno-spoločenské akcie, besedy,  Deň otvorených dverí, karneval, Deň matiek, Beh oslobodenia obce, Deň Zeme, Mikuláša   a ďalšie podujatia.

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje