Vyhlásenie o splnení pravidiel prístupnosti webového sídla:

Toto webové sídlo www.zsledrovne.edupage.org spravuje Základná škola Eduarda Schreibera, Ul. Schreiberova 372, Lednické Rovne a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS MF SR č. 312/2010 Z. z. (vydaný vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2008) .

 

Správca obsahu

 Základná škola Eduarda Schreibera

Ul. Schreiberova 372

020 61  Lednické Rovne

IČO: 31202462

 

Technický prevádzkovateľ

Applied Software Consultants, s.r.o.

Námestie Slobody 11,

811 06 Bratislava, Slovakia, EU

tel. (+421) 2 - 442 52580

tel. (+421) 2 - 444 50535

info@asc.sk

www.ascagenda.com

 

Kontakty na správcu obsahu
Všeobecné informácie: info@zsledrovne.sk
Podateľňa: podatelna@zsledrovne.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: info@zsledrovne.sk
Riaditeľka školy: riaditel@zsledrovne.skKompetencie

Škola je rozpočtovou organizáciou. Patrí do zdriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne. V právnych vzťahoch vystupuje vo vlastnom mene. Ako správca vykonáva právne úkony pri správe majetku obce v mene obce.

Poskytuje základné vzdelávanie a výchovu pre viac ako 400 detí vo veku od 6 do 15 rokov v zmysle Zriaďovacej listiny zo dňa 1. 7. 2002 v znení jej dodatkov. Vzdelávanie zabezpečuje takmer 30 pedagógov. Ponúka rôzne voľnočasové aktivity. Zameriava sa i na skvalitňovania medziľudských vzťahov, integrované vzdelávanie, prevenciu pred závislosťami rozličného typu, ozdravovacie pobyty, výlety, exkurzie.

 

Časový rozvrh vyučovacích hodín

1. HODINA               7.40 - 8.25
    PRESTÁVKA       8.25 - 8.30
2. HODINA               8.30 - 9.15
    PRESTÁVKA    9.15 - 9.30
3. HODINA               9.30 - 10.15
    PRESTÁVKA     10.15 - 10.25
4. HODINA             10.25 - 11.10
    PRESTÁVKA          11.10 - 11.20
5. HODINA              11.20 - 12.05
    PRESTÁVKA 12.05 - 12.10
6. HODINA               12.10 - 12.55
    PRESTÁVKA  12.55 - 13.30
7. HODINA              13.30 - 14.15
    PRESTÁVKA 14.15 - 14.20
8. HODINA    14.20 - 15.05

                                                      

Konzultačné hodiny vedenia školy pre verejnosť

riaditeľka školy pondelok  - piatok   8:00 — 15:00    
výchovný poradca - štvrtok                    8:00 — 15:00  
pedagogickí a odborní zamestnanci - pondelok 8:00 — 15:00

 

-stretnutie s vedením školy je možné dohodnúť aj individuálne - telefonicky alebo mailom na adrese riaditel@zsledrovne.sk

-stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy si môžete dohodnúť mailom na individuálnych adresách zamestnancov  - meno.priezvisko@zsledrovne.sk

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria