Rada rodičov

Rodičovské združenie je nezávislé dobrovoľné združenie rodičov, zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je registrované v organizácii Slovenskej rady rodičovských združení. Rodičovské združenie vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.

Poslaním rodičovského združenia je:
- spolupracovať s pedagogickými zamestnancami pri výchove a vzdelávaní žiakov s cieľom zabezpečiť kvalitné pôsobenie na nich, založené na princípoch humanizmu, vlastenectva a demokracie,
- zabezpečovať ochranu práv žiakov, ktoré sú zakotvené v Deklarácií práv dieťaťa UNESCO s dôrazom na rešpektovanie ich osobnosti,
- podporovať úsilie vedenia školy, pedagogických a odborných zamestnancov vo výchovno-vzdelávacom procese najmä tým, že aktívne podnecuje uplatňovanie nových prvkov a najmodernejších vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania,
- zúčastňovať sa na riešení výchovných problémov a na ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi, stresom, negatívnymi metódami vo výchove, nadmerným zaťažovaním žiakov, na ochrane zdravia, podporovať ich zdravý telesný a psychický vývin,
- pomáhať pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní mimoškolskej  výchovy, školských výletov, exkurzií, lyžiarskych kurzov a škôl v prírode.
- spolupracovať pri technickom vybavovaní školy a využívaní audiovizuálnej a výpočtovej techniky,
- rozvíjať družobné styky s ostatnými školami na území SR ako aj v zahraničí,
- spolupracovať s detskými a mládežníckymi organizáciami pri rozvoji záujmovej činnosti.

Termíny rodičovských združení: 

Plenárne: október 2022

Triedne: september 2022, január 2023 apríl  2023, jún 2023

 • Predseda RZ:  Mgr. Vladimíra Pekarová
 • Podpredseda RZ:  Mgr. Terézia Pechová
 • Pokladník RZ: Mgr. Adriana Staňová

 

Triedni dôverníci:

 • 1.A Mgr. Vladimíra Pekarová
 • 1.B Ing. Mária Backová
 • 1.C Mgr. Adriana Staňová
 • 2.A Jozef Riljak
 • 2.B RNDr. Martina Mišíková
 • 2.C Mgr. Radka Balážová
 • 3.A Marika Mališová
 • 3.B Alena Rácová
 • 3.C Ing. Eva Provazníková
 • 4.A Mgr. Terézia Pechová
 • 4.B Mária Minarechová
 • 5.A Marek Kasman
 • 5.B Ivana Dorňáková
 • 6.A Denis Dubiansky
 • 6.B Bc. Lucia Novosádová
 • 7.A Mgr. Zuzana Rohlíková
 • 7.B Mária Drestová
 • 8.A Ing. Gabriela Brezániová
 • 8.B Mgr. Marianna Mičková
 • 9.A Janetta Mojtová
 • 9.B Jana Bělejová

 

Spoločne naplánované  podujatia:

SEPTEMBER - otvorenie školského roka, deň otvorených dverí
OKTÓBER -plenárne a triedne rodičovské združenie
DECEMBER - Mikuláš, Vianočné besiedky
JANUÁR- Karneval, triedne rodičovské združenie
MAREC- Veľkonočný turnaj v stolnom tenise
APRÍL - Beh oslobodenia obce, triedne rodičovské združenie
MÁJ - Deň matiek
JÚN - Deň detí, triedne rodičovské združenie

Každý pondelok
– poradenský deň pre rodičov – všetci pedagogickí zamestnanci do 15.00 h
Každý štvrtok
- poradenský deň pre rodičov – výchovný poradca do 15.00 h
Každý pondelok
- poradenský deň pre rodičov – školský špeciálny pedagóg do 15.00 h

 

ZASADNUTIA PEDAGOGICKEJ RADY

02.09.2022, 14.11.2022, 30.01.2023, 17.04.2023, 26.06.2023, 30.06.2023, 31.08.2023

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria