• 2% môžete darovať pre Vaše deti

     • Vážení rodičia,

      aj v tomto kalendárnom roku môžete darovať 2% dane z príjmov fyzických osôb pre našu školu. Môžete tak urobiť prostredníctvom poukázania 2% pre rodičovské združenie pri našej základnej škole.

      Stačí ak vyplníte tlačivo, ktoré je zverejnené na našej webovej stránke v hlavnom menu, v ľavej časti  2% dane, prípadne kliknite na odkaz pod touto správou. Vypísané tlačivo treba odovzdať do 30.04.2023 na Daňový úrad, prípadne ho môžete priniesť na sekretariát školy, poslať po deťoch triednemu učiteľovi. K uvedenému tlačivu je potrebné priložiť i potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví Váš zamestnávateľ. Budeme radi, ak prispejete týmto spôsobom na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu Vašich detí.

      Ďakujeme.

     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Vedúca školskej jedálne pri Základnej škole E. Schreibera v Lednických Rovniach oznamuje stravníkom, že dňom 1. marca 2023 sa na základe VZN č. 5/2023 Obce Lednické Rovne určuje výška príspevku na jedno jedlo nasledovne:

      1. stupeň – 1,70 €  / deň + 2,00 € réžia mesačne
      2. stupeň – 1,90 € /  deň + 2,00 € réžia mesačne

      Mesačný poplatok

      1. stupeň – 34,00 €  + 2,00 € réžia = 36,00 €
      2. stupeň – 38,00 €  + 2,00 € réžia = 40,00 €     

      Je potrebné si z tohto dôvodu upraviť výšku trvalých príkazov, mesačných preddavkových platieb za stravovanie v školskej jedálni. Ďakujem za pochopenie.

      V prípade nejasností prosím kontaktujte vedúcu školskej jedálne na tel. čísle 042/ 4693 576.

     • Oznam o zmene výšky poplatku za ŠKD

     • Oznamujeme rodičom žiakov navštevujúcich školský klub detí, že na základe VZN č. 5/2023 Obce Lednické Rovne sa od 1. marca 2023 určuje mesačná výška poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí na 15,00 €.

      Je potrebné si z tohto dôvodu upraviť výšku trvalých príkazov, mesačných platieb za žiaka navštevujúceho ŠKD. Ďakujeme za pochopenie.

     • Matematická olympiáda – okresné kolo

     • Žiaci 5. a 9. ročníka, ktorí boli úspešnými riešiteľmi domáceho kola MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY, sa dňa 25.01.2023 zúčastnili okresného kola 72. ročníka tejto súťaže v Púchove. Našu školu zastupovali v súťaži: L. Palkovičová, A. Mierný, P. Kuviková 5.A, P. Ivaniš, E. Mičková, V. Žárska 5.B a T. Ciesar 9.A.

      Umiestnenie našich žiakov:

      5. ročník: 1.-2. miesto -  E. Mičková, 7.-10. miesto -  L.Palkovičová, P. Kuviková, 11.-12. miesto – A. Mierný, 15.-18. miesto -  P. Ivaniš, 19.-22. miesto – V. Žárska

      9. ročník: 2. miesto -  T. Ciesar

      Žiak 9. ročníka nás bude reprezentovať aj v krajskom kole olympiády a my mu budeme držať palce. Všetkým zúčastneným žiakom gratulujeme k dosiahnutiu pekných výsledkov a zároveň im ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

     • Bábkové divadlo - 5.A trieda

     • Na hodinách literárnej výchovy si piataci v rámci témy „Bábky a bábkové divadlo“ pripravili a prezentovali vlastné bábkové divadielka. Vyskúšali si prácu dramaturgov, scenáristov, režisérov, kulisárov a hercov. Pokúsili sa naplniť očakávanie divákov, zažili svoju „chvíľku slávy“ aj potlesk spolužiakov.

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • V knižnici našej školy sa vo februári uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „HVIEZDOSLAVOV KUBÍN“, na ktorom sa zúčastnilo 16 žiakov 5. až 9. ročníka.

      V II. kategórii sa v prednese poézie umiestnila na 1. mieste S. Rácová (5. B), na 2. mieste E. Mičková (5. B), na 3. mieste K. Kamenická (5. A). V prednese prózy sa na 1. mieste umiestnila K. Gorelková (6. B) a na 2. mieste V. A. Žárska (5. B).        

      V III. kategórii sa v prednese poézie na 1. mieste umiestnila M. Drestová (7. B), na 2. mieste L. Drestová (8. B) a na 3. mieste sa umiestnili S. Pavlusová (8. A) a A. Pavlík (8. A). V prednese prózy patrí 1. miesto E. Chupáčovej (9. A), 2. miesto A. Lokajovej (8. B) a 3. miesto V. Eglyovej (8. B).

      Do okresného kola, ktoré sa uskutoční v CVČ Včielka v Púchove, postúpili: Silvia Rácová (5. B), Kvetoslava Gorelková (6. B), Martina Drestová (7. B) a Ema Chupáčová (9. A). Všetkým súťažiacim blahoželáme k úspechu a budeme im držať palce v okresnom kole.

     • Lego výstava Bratislava - 3. ročník

     • Dňa 20.02.2023 sa 47 žiakov tretích ročníkov zúčastnilo exkurzie v Bratislave. Žiaci navštívili výstavu legokociek s názvom Bricklandia. Počas výstavy žiaci obdivovali zaujímavé stavby. Videli dlhý stôl, na ktorom boli z Lega postavené rôzne budovy, hasičská stanica, policajti, kolotoč a cez celý stôl sa po koľajniciach premával vlak. Po prezretí výstavy sa žiaci presunuli do herne, kde mali možnosť sami si skladať stavby z veľkých legokociek. Niektorí tiež využili možnosť rôznych kútikov, kde si napríklad skladali z Lega šaty pre postavičky alebo si podľa predlohy zložili rôzne obrázky z legokociek. Cestou autobusom spoznávali krásy našej prírody, pohoria a okolité mestá. Všetkým sa táto výstava veľmi páčila.

     • Rovesnícke vzdelávanie – 3.B trieda

     • V rámci rovesníckeho vzdelávania sa žiaci 3.B triedy rozhodli porozprávať a ukázať prvákom svoje poznatky o dopravných prostriedkoch. Vytvorili si zaujímavé leporelá a s nimi  navštívili 1.A a 1.B. Prváci sa však nenechali zahanbiť a tretiakov pekne dopĺňali svojimi získanými vedomosťami. 

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, súťaže v prednese prózy a poézie žiakov 1.-4. ročníka sa uskutočnilo dňa 08.02.2023. Zúčastnilo sa ho spolu 21 recitátorov. Žiaci sa svedomito pripravili a aj napriek tomu, že niektorí bojovali s trémou, všetci to zvládli veľmi dobre. Porota to pri hodnotení veru nemala jednoduché.

      Umiestnenie žiakov v súťaži:

      Poézia: 

      1.miesto - neudelené

      2.miesto - Peter Zeman 4.B,  Kristína Botolová 2.C

      3.miesto - Radoslav Bednárik 2.A, Lea Mičková 2.B

      Próza:

      1.miesto - Filip Poliak 3.C

      2.miesto - Dominik Rác 3.B

      3.miesto - Filip Mališ 3.A, Zoja Húževková 4.A

     • Dejepisná olympiáda – okresné kolo

     • Dňa 08.02.2023 sme sa zúčastnili okresného kola dejepisnej olympiády zameranej na oblasť vedy a techniky, ktorá tvorí prienik medzi dejepisom a inými predmetmi. Umiestnenie našich žiakov v súťaži: S. Jančich 7.B - 3. miesto, M. Drestová 7.B - 4. miesto, L. Drestová 8.B- 4. miesto, E. Kozáčková 6.A - 10. miesto, S. Motolová 8.A - 12. miesto.

     • Lyžiarsky výcvik – 7.A trieda

     • V dňoch 30.01-03.02.2023 sa žiaci 7.A triedy zúčastnili lyžiarskeho kurzu  na Donovaloch, v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier. Kurzu sa zúčastnilo 21 siedmakov. Žiaci si počas lyžiarskeho kurzu osvojili základy a správnu techniku lyžovania, niektorí si zdokonalili svoje lyžiarske schopnosti a zručnosti, všetci lyžiari si oddýchli v zasneženom horskom prostredí, načerpali sily na návrat do školských lavíc a domov si odniesli nezabudnuteľné zážitky. Medzi najlepších lyžiarov kurzu patrili: Matej Baláž, Samuel Bělej, Adela Pálková, Šimon Holbička, Zara Mičianová. Najsnaživejšími  lyžiarmi boli: Filip Kozáček, Denis Dorotčin.

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje